2.2 Intentieverklaring

Het ondernemingsbeleid van RPS wordt mede gericht op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar werknemers teneinde persoonlijk letsel dan wel schade aan de gezondheid te voorkomen. In relatie tot derden op de werkplek worden gelijke normen als ten aanzien van het eigen personeel aangehouden.

Er wordt tenminste voldaan aan de wettelijke eisen, voortvloeiende uit de in Nederland van kracht zijnde arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet). Er wordt continu gewerkt aan verbeteringen en het tijdig aangeven van prioriteiten op het terrein van arbeidsomstandigheden door middel van het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (Rl&E) en een daarbij behorend Plan van Aanpak. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd door de directie in overleg met de Ondernemingsraad.