8.1 Inhoud

1
Salarisbetaling

Het salaris wordt omstreeks de 25e van elke maand naar je bankrekening overgemaakt. Wijzigingen in je persoonlijke gegevens kun je zelf invoeren in HRM-portal waar ook je loonstrook ter beschikking wordt gesteld. De jaarlijkse salarisronde vindt op 1 april plaats.

2
Urenverantwoording

Het aantal uren dat je per dag gewerkt hebt, dien je elke vrijdag aan de administratie door te geven door middel van (digitale) urenstaten in Microsoft Dynamics. Indien nodig moeten deze elke vrijdag door de klant ter verificatie en goedkeuring worden afgetekend.

3
Ziekmelding

In geval van ziekte dien je voor 09.00 uur de werkgever (RPS) en, indien van toepassing, de klant (locatie waar je werkt) in te lichten. Gevallen van ziekte telefonisch melden bij personeelszaken. Geef tevens het verpleegadres door, indien afwijkend. Voor meer informatie bekijk het verzuimprotocol.

4
Wet op de Identificatieplicht

Als gevolg van deze wet ben je bij indiensttreding verplicht een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) aan RPS ter inzage te verstrekken; RPS maakt hiervan een scan ter completering van de loonadministratie.
Let op: het rijbewijs is voor dit doel niet geldig.
Naast identificatie bij indiensttreding ben je verplicht op de werkplek een identiteitsbewijs bij je te dragen; hiervoor kan wel een geldig rijbewijs worden gebruikt.

5
Aandelenplan

RPS Plc is beursgenoteerd en heeft ten behoeve van zijn medewerkers een aandelenplan ingevoerd. Hiermee kan een medewerker (mits drie maanden in dienst) voor een maximum aan € 2.160,- per jaar aandelen RPS kopen via het nettosalaris. Vervolgens stelt RPS 1,5 keer het aantal aandelen dat de medewerker zelf koopt ter beschikking na een periode van drie jaar (mits medewerker dan in dienst is). Voor meer informatie bekijk het International Share Purchase Plan.

6
Onkostendeclaraties

Bij declaratie van onkosten maakt RPS gebruik van Microsoft Dynamics. Je moet de declaratie, indien van toepassing, voorzien van een scan van de betreffende bonnen/facturen. Zakelijke kilometers die met eigen auto zijn afgelegd, worden vergoed à € 0,32 (deels belast), woonwerk kilometers à € 0,19 (onbelast); reiskosten met openbaar vervoer (woon-werk of zakelijk) worden volledig vergoed (onbelast) na inlevering van OV-chipoverzichten of scan van originele plaatsbewijzen.

7
Aanmelden ziektekostenverzekering

Je dient zelf voor inschrijving bij een ziektekostenverzekeraar zorg te dragen. RPS biedt de medewerkers van haar werkmaatschappijen een collectieve verzekering bij Zilveren Kruis aan. Meer informatie kun je bij personeelszaken of via Intranet opvragen.

8
Mobiele telefoon

Indien je de beschikking hebt gekregen over een mobiele telefoon, mag je deze in principe alleen voor zakelijke gesprekken gebruiken. Eventuele extra kosten van gesprekken/sms/data naar of vanuit het buitenland worden periodiek met het nettosalaris verrekend, tenzij het om zakelijke gesprekken gaat.

9
Kantine (i.v.m. Corona-maatregelen is er tijdelijk geen lunchvoorziening)

RPS heeft in Delft, Breda en Leerdam een kantinevoorziening voor het personeel ingericht. Deze voorziening kan door alle medewerkers van RPS benut worden, waarbij voor elke lunch een standaardbedrag van € 2,75 (normbedrag) wordt berekend. Indien men gebruik maakt van de lunch in de kantine dient dit op een formulier (aanwezig op de counter) per  medewerker per dag ingevuld te worden. Vervolgens worden deze bedragen aan het eind van de maand getotaliseerd per medewerker en in de opvolgende maand op het nettosalaris ingehouden.

10
Verlofdagen

Voor opname van verlofdagen moet je goedkeuring aanvragen bij je direct leidinggevende. De goedgekeurde verlofdagen worden bij opname in de tijdstaten in Dynamics geregistreerd. Het saldo verlofdagen tot eind van het lopende kalenderjaar wordt maandelijks op de salarisstrook vermeld. Hierbij is het saldo bijgewerkt tot en met de voorgaande maand, waarbij onderstaand schema wordt gehanteerd voor de verwerking van variabele mutaties (overuren, gespaarde uren, opgenomen verlofenz.).

Perioden 2023:Verwerkt op salarisstrook van maand:
1-1 t/m 27-1februari
28-1 t/m 24-2maart
25-2 t/m 31-3april
1-4 t/m 28-4 mei
29-4 t/m 26-5juni
27-5 t/m 30-6juli
1-7 t/m 28-7augustus
29-7 t/m 25-8september
26-8 t/m 29-9oktober
29-9 t/m 27-10november
28-10 t/m 24-11december
25-11 t/m 31-12januari 2024

Bovenstaand schema geldt ook voor de overige variabelen die op de loonstrook vermeld worden zoals overuren, variabele reiskosten.

De vastgestelde verlofdagen (bedrijfssluiting) zijn in 2021: 14 mei (dag na hemelvaart) en 31 december (oudejaarsdag). Voor sommige RPS-ers in het onderdeel PIE geldt een afwijkende bedrijfssluiting conform contractafspraken.

11
Sociale verzekeringen

Vanaf januari 2013 is de Wet Uniformering Loonbegrip van toepassing. Dit houdt in dat er voor de berekening van loonbelasting en afdracht sociale premies dezelfde grondslagen worden gebruikt. De variabelen inzake sociale verzekeringen voor het jaar 2021 zijn als volgt vastgesteld: aantal SV-dagen = 260

Het maximum premieloon voor ZVW/WW/WIA bedraagt € 58.311,- per jaar
Het bruto bedrag van de ANW-uitkering is bepaald op € 15.985,- per jaar

12
Leaseauto's

In verband met privé gebruik van de leaseauto wordt voor auto’s die in 2021 geleverd worden, maandelijks 22% en/of 12% (afhankelijk van milieueisen) van de fiscale waarde, gedeeld door 12, bij het brutoloon geteld ten behoeve van loonheffing. Bij auto’s die voor 2021 op kenteken zijn gezet, kunnen afwijkende percentages gelden.
Mocht je privé geen gebruik maken van de auto (< 500 km op jaarbasis, aantoonbaar via een sluitende kilometeradministratie), dan kun je een verklaring bij de belastingdienst aanvragen en eenkopie daarvan bij personeelszaken inleveren. Er zal dan geen bijtelling plaatsvinden via het salaris. De keuze wel/geen bijtelling kan slechts eenmaal (op 1 januari) per kalenderjaar bepaald of gewijzigd worden.

Bepaalde onkosten die medewerkers zelf maken ten behoeve van de leaseauto (namelijk brandstofkosten in het buitenland (voor zover niet vergoed door RPS), tolkosten, pontgelden, parkeervergunningen
en parkeerkosten vliegveld) kunnen worden gedeclareerd en verrekend met de bijtelling op de loonstrook. Vervolgens worden deze onkosten (die via declaratiebetaling of MTC zijn vergoed, maar niet door RPS betaald worden) weer ingehouden op het nettosalaris. Voor alle duidelijkheid: het gaat
hierbij om kosten die feitelijk niet door RPS vergoed worden, dus niet-zakelijke kosten, al dan niet betaald via RPS-creditcard of tankpas (MultiTankCard).

Indien je de beschikking krijgt over een leaseauto, wordt een leasecontract door RPS opgesteld. RPS hanteert een richtlijn inzake de leasekosten van leaseauto’s en een eigen bijdrage bij parttime dienstverband. Meer informatie is beschikbaar bij personeelszaken of wagenparkbeheer, Elianne van der Sanden.

13
Private lease

RPS biedt haar medewerkers de mogelijkheid via de vaste leasemaatschappijen van RPS tegen collectieve voorwaarden leasecontracten voor private lease aan te gaan. Vanzelfsprekend gaat het
hierbij om vrijwillige keuzes en is RPS geen contractpartij in voorkomende gevallen. Meer informatie is beschikbaar via wagenparkbeheer RPS, Elianne van der Sanden.