3.4 Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op

 1. De AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid
  U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW vindt u op svb.nl.Let op: hebt u buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.
 2. Pensioen via uw werkgever
  Dit is extra pensioen dat u, naast de AOW, opbouwt via uw werkgever. Hoeveel pensioen u via uw werkgever opbouwt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht ontvangt u elk jaar. Ook kunt u kijken op mijn.nn. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.
 3. Inkomen waar u zelf voor zorgt
  U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op de AOW en het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes.

Premie

1
Beschikbare premie

Uw werkgever betaalt premie voor uw pensioen. Wij noemen dit de beschikbare premie. De premie die uw werkgever betaalt, is een percentage van een deel van uw salaris. Wij noemen dit het beschikbare premiepercentage. Welk beschikbare premiepercentage voor u geldt, ziet u hierna bij ‘Berekening van de beschikbare premie’.

2
Wij beleggen de premie

Van de premie koopt Nationale-Nederlanden beleggingseenheden voor u aan. Dit noemen wij een beleggingspensioen. Op uw pensioendatum is de waarde van de beleggingen uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u op de pensioendatum:

 • ouderdomspensioen voor uzelf vanaf 68 jaar aan, en
 • partnerpensioen dat uw partner ontvangt als u na uw pensioendatum overlijdt

Let op! Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. En zullen meer schommelen naarmate het beleggingsrisico hoger is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst. U draagt zelf het risico voor tegenvallende beleggingsresultaten. Dit kan betekenen dat de waarde van uw beleggingen minder is dan waarop u had gerekend. Hierdoor kunt u mogelijk lagere pensioenbedragen aankopen.


Wanneer u voor het eerst gaat deelnemen aan het Persoonlijk Pensioen Plan beleggen wij de premie binnen de beleggingsvorm Index volgend. Dit doen we met het beleggingsrisico ‘gebalanceerd’. Als de verwachte AOW-leeftijd van de werknemer nadert, beleggen we de premie geleidelijk steeds minder risicovol voor u. Dit sluit goed aan bij een uitkering waarbij na de pensioendatum niet meer wordt belegd. U kunt op een later tijdstip ook andere keuzes maken.

Meer hierover leest u bij ‘Welke keuzes heeft u zelf?’
U kunt ook kiezen voor andere beleggingsmogelijkheden. Meer hierover leest u bij ‘Welke keuzes hebt u zelf?’.

3
Beleggen in lifecycles

Bij beleggen in lifecycles ligt de beleggingsverantwoordelijkheid bij Nationale-Nederlanden. Bij het begin van uw deelname aan het Persoonlijk Pensioen Plan beleggen wij binnen de beleggingsvorm Index volgend. Dit doen we in een lifecycle met een ‘gebalanceerd’ beleggingsrisico dat we geleidelijk afbouwen naar de verwachte AOW-leeftijd van de werknemer.

Voor een goed pensioen moet voldoende rendement worden gehaald. Daarom beleggen wij met meer risico als uw pensioendatum nog ver weg is. En beleggen wij met minder risico kort voor uw pensioendatum. Naarmate uw pensioendatum nadert, bouwen wij de risicovolle beleggingen af en beleggen wij steeds meer in matchingsfondsen. Deze fondsen stellen de toekomstige pensioenuitkeringen zoveel mogelijk veilig. Daarom bouwen wij de risicovolle beleggingen af richting een vaste pensioenuitkering.

4
Matchingsfondsen

Op uw pensioendatum koopt u een pensioen aan. Hoeveel pensioen u kunt kopen, is afhankelijk van de prijs van dit pensioen. Deze prijs is voor een groot deel afhankelijk van de marktrente. Als de rente laag is, heeft u meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. Is de rente hoog, dan kunt u meer pensioen aankopen. Daarom stappen we binnen de lifecycles geleidelijk over op matchingsfondsen. Deze fondsen maken de pensioenuitkeringen minder afhankelijk van toekomstige schommelingen van de marktrente. De matchingsfondsen stabiliseren dus het pensioen.

Meer informatie over de lifecycles vindt u op nn.nl/pensioenbeleggen.

5
Berekening van de beschikbare premie

Wij berekenen de beschikbare premie over de pensioengrondslag. Dat is uw pensioengevend salaris min het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt omdat u AOW krijgt. Dit deel heet de franchise.
Uw pensioengevend salaris is 12 maal het maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag, op basis van een fulltime dienstverband. Uw werkgever geeft de hoogte van uw pensioengevend salaris aan ons door. De beschikbare premie is een percentage van uw pensioengrondslag. Werkt u parttime, dan wordt de pensioengrondslag vervolgens met uw parttimepercentage vermenigvuldigd.
Als er een 30%-regeling op u van toepassing is, dan telt deze 30%-vergoeding niet mee voor het pensioengevend salaris.
Informatie over de 30%-regeling kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.

De franchise is € 13.785,00 (2019).
De franchise voor de beschikbare premie baseren wij op 10/7,5 van de AOW-uitkering voor een gehuwde met een partner
die de AOW-leeftijd heeft bereikt, inclusief vakantietoeslag.

Het beschikbare premiepercentage hangt af van uw leeftijd. In de tabel kunt u zien welk percentage wij nemen bij uw leeftijd. Met dit percentage berekenen wij uw premie.

Uw leeftijd op de 1e dag van de maandPercentage voor de beschikbare premie
20 tot 25 jaar4,70%
25 tot 30 jaar5,70%
30 tot 35 jaar6,90%
35 tot 40 jaar8,40%
40 tot 45 jaar10,20%
45 tot 50 jaar12,50%
50 tot 55 jaar15,40%
55 tot 60 jaar18,90%
60 tot 65 jaar23,60%
65 tot 68 jaar27,70%

Volgens regels van de Belastingdienst gelden de afgesproken beschikbare premiepercentages tot het einde van de uitvoeringsovereenkomst die uw werkgever met Nationale-Nederlanden heeft gesloten. De beschikbare premiepercentages gelden daarom tot 01.01.2025. Daarna worden de beschikbare premiepercentages opnieuw vastgesteld.
U kunt wel zelf vrijwillig premie betalen voor extra pensioen. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Welke keuzes hebt u zelf?’.

Daarnaast geldt er een wettelijk maximum voor het salaris waarover u pensioen mag opbouwen. Dit is € 107.593,00 (2019) voor het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen en maximaal € 300.000,00 voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het maximum salaris voor het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen wordt jaarlijks aangepast. Deze aanpassing is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon in een kalenderjaar.

6
Premiebetaling

Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioenregeling.

Het kan zijn dat u zelf bijdraagt aan de pensioenregeling. Wij noemen dit de eigen bijdrage. Uw werkgever heeft afspraken met u gemaakt over de hoogte van uw eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage houdt uw werkgever in op uw bruto salaris. U ziet dit terug op uw salarisstrook.