6.2 Sanctiebeleid

1
6.2.1 Het beleid

Dit reglement is opgesteld ter handhaving van artikel 11 van de Arbeidsomstandighedenwet en is van toepassing op alle eigen medewerkers van RPS en externe medewerkers van haar onderaannemers.

In verband met de leesbaarheid is in de tekst voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke werknemer het woord werknemer en de mannelijke vorm van vervoegingen gebruikt.

De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om:

  • Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen conform gegeven instructie te behandelen;
  • De beveiligingen conform gegeven instructie te gebruiken;
  • Gevaren voor de veiligheid of de gezondheid direct door te geven aan zijn leidinggevende;
  • De PBM’s die verstrekt zijn conform gegeven instructie te gebruiken;
  • Mee te werken aan de instructies/voorlichting die de werkgever organiseert.
2
6.2.2 Sancties bij overtreding van de voorschriften

De direct leidinggevende constateert de overtreding en stelt de werknemer hiervan in kennis.

  1. Bij 1e overtreding volgt een mondelinge waarschuwing, welke aangetekend wordt op het sanctieformulier.*
  2. Bij 2e overtreding (binnen een jaar na de 1e overtreding), volgt een schriftelijke waarschuwing, waarvan een bevestiging wordt verstuurd aan de betreffende werknemer. De medewerker wordt een geldelijke boete opgelegd van 50% van het dagloon. Bij een externe werknemer wordt de boete verrekend met de facturen.*
  3. Bij 3e overtreding (binnen een jaar na de 2e overtreding), van een eigen werknemer volgt onmiddellijke en definitieve verwijdering van het werk, met arbeidsrechtelijke consequenties, mogelijk met ontslag tot gevolg. * Bij een externe medewerker wordt definitief de toegang tot het werk ontzegd. Hiervan wordt een schriftelijke bevestiging verstuurd aan de werkgever.

*Bij het beoordelen van onveilig gedrag hanteert RPS de beslissingsmatrix ‘Responsive, Proactive & Safe’ en de aanvullende arbeidsvoorwaarden RPS (AAR). Door het toepassen van deze matrix volgen er gepaste sanctioneringsacties die voor zowel medewerker als leidinggevende van toepassing kunnen zijn.

3
6.2.3 Beroep en bezwaar

Indien een medewerker bezwaar maakt tegen een sanctie, dan kan hij zich binnen 10 werkdagen schriftelijk richten tot HR. Een commissie, bestaande uit de OD, de MD en een professioneel veiligheidskundige, zal het bezwaar binnen 10 dagen na ontvangst in behandeling nemen. Na hoor- en wederhoor volgt een gemotiveerde schriftelijke uitspraak binnen 10 werkdagen na behandeling. Behandeling schort de sanctie niet op.