4.2 Wet BeZaVa (ziekte na einde dienstverband)

In het kader van de Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) wordt RPS door de overheid ook aansprakelijk gehouden voor verzuim dat binnen 4 weken na uitdiensttreding ontstaat, en voor voortdurend ziekteverzuim van ex-werknemers dat tijdens het dienstverband bij RPS is ontstaan. Dit betekent dat RPS verplicht is om via verhoging van de sociale premies bij te dragen aan deze uitkeringen. Om het mogelijk te maken verzuimbegeleiding na einde dienstverband te laten plaatsvinden, behoudt RPS het recht om MKBasics ook na uitdiensttreding informatie omtrent ziekte bij ex-werknemers op te laten vragen. Wij bieden de betreffende ex-werknemers in die gevallen verzuimbegeleiding, re-integratie- en herstelactiviteiten. De ex-werknemer is verplicht medewerking te verlenen aan de adviezen van MKBasics conform de artikelen in het navolgende protocol.

Bovenstaande is niet van toepassing indien ex-werknemer met pensioen gaat, een andere baan heeft of een WW-uitkering ontvangt.