4.4 Verzuimprotocol

1
A. Ziekmelding

Bij ziekte geef je de ziekmelding zelf telefonisch door aan personeelszaken van de vestiging en/of bij je direct leidinggevende. Deze melding dient bij aanvang van de werktijd te gebeuren, als regel voor 09.00 uur. Wanneer je tijdens werktijd ziek naar huis vertrekt, dan meld je je persoonlijk af bij je direct leidinggevende en personeelszaken.

Bij de ziekmelding geef je zo mogelijk aan:

  • wat de aard van de klacht is;
  • hoe lang het verzuim vermoedelijk zal duren;
  • welk (verpleeg)adres en telefoonnummer je hebt.
2
B. Thuisblijven

Het kan zijn dat je binnen twee dagen bezoek krijgt van de bedrijfsarts of van de arbo medewerker van MKBasics. Daarom mag je die twee dagen het (verpleeg)adres alleen verlaten voor een bezoek aan de bedrijfsarts of aan de huisarts, om het werk te hervatten, of na toestemming van je leidinggevende.

Vind je dat je van deze plicht ontheven moet worden, dan kan je je leidinggevende of eventueel de bedrijfsarts toestemming vragen om op bepaalde uren het (verpleeg)adres te mogen verlaten.

3
C. Maak bezoek mogelijk

De casemanager van MKBasics moet je kunnen bereiken. Wanneer je niet op het verpleegadres bent, dan moet je in ieder geval zorgen dat de medewerker van MKBasics daar kan vernemen waar je wel bent.

4
D. Het juiste adres

Wanneer je tijdens ziekte verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld bij opname in of ontslag uit het ziekenhuis), dan geef je dit binnen 24 uur aan je leidinggevende/personeelszaken door.

5
E. Contact met MKBasics

Wanneer MKBasics je vraagt om informatie over je verzuim, dan dien je aan dit verzoek te voldoen. Ben je daartoe niet in staat, bijvoorbeeld wegens opname in een ziekenhuis, dan zorg je ervoor dat iemand anders dat voor je doet.

6
F. Op het spreekuur komen

Je geeft gehoor aan een oproep van MKBasics om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts of van een door MKBasics aangewezen specialist. Bij verhindering licht je MKBasics zo spoedig mogelijk telefonisch in. Mocht je weer volledig aan het werk gaan, dan hoef je uiteraard niet op het spreekuur te verschijnen.

7
G. Medisch onderzoek

Je bent gehouden mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de casemanager van MKBasics.

8
H. Meewerken aan activiteiten gericht op werkhervatting

Je werkt mee aan activiteiten gericht op herstel en een zo spoedig mogelijke (verantwoorde) werkhervatting. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn arbeidstherapie, scholing, gedeeltelijke werkhervatting en werkaanpassing.

9
I. Genezing niet belemmeren

Tijdens ziekte gedraag je je zodanig dat de genezing niet wordt belemmerd. Dit ter beoordeling van de casemanager van MKBasics.

10
J. Het verrichten van werkzaamheden

Tijdens ziekte verricht je geen arbeid, behalve arbeid die voor je gezondheid is voorgeschreven of waarvoor je toestemming hebt van de casemanager van MKBasics.

11
K. Hersteldverklaring

De casemanager geeft een hersteldverklaring af wanneer je arbeidsgeschikt wordt geacht. Ben je niet in staat om op de afgesproken dag het werk te hervatten, dan:

  • Licht je je leidinggevende/personeelszaken in;
  • Licht je de casemanager van MKBasics zo spoedig mogelijk telefonisch in.
12
L. Hervatten bij herstel

Zodra je daartoe in staat bent, dien je het werk geheel of gedeeltelijk te hervatten. Daarvoor meld je je bij je leidinggevende en personeelszaken. Deze zorgt ervoor dat MKBasics wordt ingelicht. Bij gedeeltelijke werkhervatting is overleg met de casemanager gewenst.

13
M. Open spreekuur

Je hebt het recht om zelfstandig contact op te nemen met MKBasics over gezondheid en werk: je kunt bijvoorbeeld het open spreekuur bezoeken, ook wanneer je niet ziek bent. Dit recht geldt ook voor de Ondernemingsraden.

14
N. Verblijf in het buitenland

Voor een meerdaags verblijf in het buitenland tijdens ziekte heb je toestemming van je leidinggevende en/of personeelszaken nodig. Deze baseren zich voor die toestemming op het advies van MKBasics.

15
O. Ziekmelding vanuit het buitenland

Alle voorgaande voorschriften gelden ook bij ziekmeldingen vanuit het buitenland. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je ziekte in het buitenland aan je leidinggevende meldt conform de onder punt a. omschreven wijze. Ook schakel je zo spoedig mogelijk een lokale huisarts in voor een medische verklaring voorzien van de volgende gegevens:

  • De aard van de ziekte;
  • Het verloop van de ziekte;
  • De ingestelde therapie;
  • Een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing).

Na terugkomst wend je je tot de casemanager van MKBasics om de betreffende medische gegevens te overhandigen.

16
P. Geschillen/klachten

Ben je het oneens met het advies van de casemanager, dan maak je dit meteen duidelijk. Eventueel kan je een “second opinion” bij het UWV aanvragen. Ben je niet tevreden over de wijze waarop door medewerkers van MKBasics is gehandeld, dan kan je een brief schrijven aan de directeur van de betreffende MKBasics-vestiging. In deze brief vermeld je kort en bondig je bezwaren.

17
Q. Privacy

MKBasics ziet er nauwkeurig op toe dat privacygevoelige gegevens optimaal worden beschermd tegen onbevoegde ogen. In hun privacyreglement is precies vastgelegd wie bepaalde gegevens mag inzien, hoe lang ze worden bewaard en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot deze informatie.

Medische informatie is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MKBasics die gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim. In bepaalde situaties kan de casemanager het wenselijk achten om bepaalde informatie wel aan de werkgever te verstrekken, bijvoorbeeld om medische beperkingen aan te geven ten behoeve van werkaanpassing. In zo’n geval word je eerst om toestemming gevraagd. Ook binnen ons bedrijf is je privacy gewaarborgd.

18
R. Sancties

Als MKBasics een overtreding van deze afspraken constateert, wordt RPS hierover geïnformeerd.