1.1 Inleiding

Dit reglement omvat de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van RPS. Deze regels zijn samengesteld op grond van de wettelijke eisen en normen.

Van alle medewerkers van en inleenkrachten werkzaam voor RPS wordt verwacht, dat zij kennis nemen van deze regels en tevens volgens deze regels zullen handelen. De direct leidinggevende van RPS zal op naleving van deze regels toezicht houden. Bij in gebreke blijven zal RPS passende maatregelen nemen.

Alle medewerkers, die werkzaamheden uitvoeren waarbij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing is, dienen van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te zijn voorzien.

Bij werkzaamheden op terreinen van opdrachtgevers en derden dient men zich te houden aan de ter plekke geldende regels en voorschriften. Bij risicovolle werkzaamheden worden voor aanvang van de werkzaamheden extra instructies gegeven.

Personeelszaken van RPS fungeert als aanspreekpunt voor werknemers bij vragen en opmerkingen c.q. verbeterpunten ten aanzien van het arboreglement.

Uitsluitend om het lezen te vergemakkelijken zijn steeds het woord hij en de daarbij behorende persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden gebruikt. In alle gevallen waar dat mogelijk is, kunnen zij vervangen worden door zij en de hiermee in overeenstemming zijnde voornaamwoorden.