1.6 Disciplinair beleid

1
1.6.1 Doelstelling

Deze procedure heeft tot doel het vastleggen van de wijze van handelen, indien arbo gedragsregels niet worden nageleefd of opgevolgd.

Deze procedure is alleen van kracht indien voorlichting en onderricht is gegeven bij indiensttreding, bij start van een nieuw project en bij gewijzigde situatie/handeling en na ongevallen.

2
1.6.2 Sancties

Medewerkers waarvan de indruk bestaat dat ze de voorschriften niet willen naleven, worden daarop aangesproken. In eerste instantie moeten zij zich verantwoorden bij de direct leidinggevende op het project, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd (klachtenformulier).

De directie behoudt zich het recht voor om betreffende medewerker, bij een tweede maal, van de locatie te verwijderen. Bij gevaarlijk handelen (bijvoorbeeld roken waar dit niet is toegestaan) volgt directe verwijdering.

3
1.6.3 Algemeen

De werkgever is (ondanks dat artikel 12 van de Arbowet bepaalt, dat de medewerker medeverant­woordelijk is voor naleving van de voorwaarden, zoals het gebruik van persoonlijke beschermings­middelen) de eindverantwoordelijke.

De uitvoering van toezicht op de naleving van geldende bedrijfsregels is opgedragen aan de direct leidinggevende en directie.

Het houden van toezicht dient verbonden te zijn met de mogelijkheid om afdoende maatregelen te kunnen en mogen nemen. Naast de taak die de uitvoerder of direct leidinggevende hierin heeft, geldt uiteraard ook de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.

Met name indien er sprake is van beïnvloeding van de gezondheid van de medewerker en/of zijn collega’s, of als er sprake is van het berokkenen van schade aan eigendommen van het bedrijf.

4
1.6.4 Werkwijze

Acties in eerste aanleg
Indien de uitvoerder of leidinggevende constateert dat bepaalde maatregelen, gericht op de bescherming van de gezondheid of veiligheid (zoals vastgelegd in de gedragsregels) niet worden nagekomen, dient de betreffende werknemer hier direct op aangesproken te worden.

De uitvoerder of leidinggevende geeft nogmaals voorlichting en onderricht. Met deze positieve acties wordt een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker. Een en ander moet door de uitvoerder/leidinggevende schriftelijk gerapporteerd worden aan personeelszaken, die de rapporten archiveert. Tevens wordt de directie ingelicht, die hierover advies uitbrengt aan de uitvoerder/leidinggevende.

Acties ná eerste aanleg
Indien blijkt dat een aangesproken werknemer volhardt in het niet nemen van de juiste maatregelen, dient hiervan een schriftelijke rapportage in tweevoud te worden opgemaakt door de uitvoerder/ leidinggevende. Deze bevestiging wordt zowel door de medewerker als door de uitvoerder/leidingge­vende ondertekend. Het aldus opgemaakte rapport dient te worden gezonden aan personeelszaken, die de bevestiging opbergt in het persoonlijk dossier van de medewerker.

Indien maatregelen op basis van het bovenstaande niet het gewenste effect hebben, vindt een disciplinair gesprek plaats tussen de uitvoerder/leidinggevende en betreffende medewerker, waarbij een meerdere aanwezig moet zijn. Het rapport van dit gesprek wordt, na voor gezien en ontvangst ondertekend te zijn, opgeborgen in het persoonlijk dossier van de medewerker.

Een schriftelijke waarschuwing en een kopie van het rapportageformulier sanctie wordt door personeelszaken naar betrokkenen gestuurd. In deze brief wordt gewezen op de negatieve gevolgen die uit het niet naleven van de gedragsregels voortvloeien.

Indien voornoemde maatregelen geen verandering in het gedrag van de medewerker te zien geven, kan een ontslagprocedure in gang gezet worden door de directie, op aanwijzing van de leidinggevende. Een en ander te bewerkstelligen binnen een termijn van 1 maand.

Deze procedure disciplinair toezicht is ook van toepassing op onderaannemers. Het is dan ook van belang dat de onderaannemers op de hoogte zijn van deze procedure. Zij zullen hiertoe ook een exemplaar van dit arboreglement ontvangen bij de start van de werkzaamheden.

In voorkomende gevallen zullen passende maatregelen als sanctie vastgesteld worden door de bedrijfsleiding.