1.7 Incidenten- en ongevalsmelding

Een ieder is verplicht om risico’s, incidenten en ongevallen te melden via zijn leidinggevende. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier “Melding ongevallen, bijna-ongevallen en onveilige situaties·. Het formulier is beschikbaar via het RPS intranet.

Onder een onveilige situatie wordt verstaan: een situatie of werkwijze waarbij de kans op een ongeval of incident aanwezig is.

Onder een ongeval/incident wordt verstaan: een ongewilde gebeurtenis die leidt tot letsel, brand, schade of milieuverontreiniging en die het gevolg is van een onveilige situatie of onveilige handelingen. Bij het signaleren van ongevallen of incidenten worden onderscheiden:

  1. Bijna-ongevallen/incidenten
    Dit zijn gebeurtenissen, die onder gewijzigde omstandigheden of door niet tijdig ingrijpen tot een ongeval, schade voor de gezondheid of het milieu hadden kunnen leiden.
  2. Ongevallen met letsel
    Ongevallen die geleid hebben tot persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid van een of meer medewerkers.
  3. Incidenten met schade
    Ongevallen waarbij geen letsel, maar wel materiële schade of schade aan het milieu is ontstaan.

Alle ongevallen die ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood tot gevolg hebben, moeten binnen 24 uur gemeld worden bij de arbeidsinspectie.

Onder ernstig letsel wordt verstaan: schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in het ziekenhuis ter observatie of behandeling, of letsel dat waarschijnlijk blijvend zal zijn. Alle ernstige ongevallen dienen direct gemeld te worden aan de SHEQ afdeling en personeelszaken. Ongevallen met alleen grote materiële schade hoeven niet gemeld te worden bij de arbeidsinspectie.

Na invulling van bovengenoemd formulier zorgt de verantwoordelijke leidinggevende voor melding aan de betrokkenen die bij de afhandeling betrokken (kunnen) zijn. Personeelszaken (personeelsdossier en verzuimmelding, indien van toepassing) en de SHEQ afdeling zorgen voor registratie van de meldingen. De SHEQ afdeling onderzoekt de ontvangen meldingen en betrekt daarbij zo nodig andere verantwoordelijken en betrokkenen. Het onderzoek dient te worden afgerond met een advies of aanbeveling, hetgeen besproken wordt tijdens het eerstvolgende MT-overleg. Eventuele maatregelen worden dan doorgenomen en vastgelegd om het een en ander in de toekomst te voorkomen. De SHEQ afdeling zorgt voor distributie van de afgehandelde melding en de aanbevelingen, die via MT­ overleg en via overig overleg door de leidinggevenden worden doorgegeven aan de overige medewerkers. De SHEQ afdeling zorgt tevens voor archivering van de meldingen. De verantwoordelijke leidinggevende zorgt voor uitvoering van de te nemen verbetermaatregelen.