2.3 Klachtbehandeling

Een klacht kan op twee manieren in behandeling worden genomen: via de interne procedure of via de klachtenprocedure.

1
2.3.1 De interne procedure

De vertrouwenspersoon garandeert dat de werkgever niet te weten komt met wie de vertrouwenspersoon gesproken heeft, tenzij de klager/klaagster dit wenst. De vertrouwenspersoon neemt verschillende mogelijkheden met de klager/klaagster door om tot een oplossing te komen en reikt handvatten aan om zelf tot een aanvaardbare situatie te komen. Mogelijke oplossingen zijn:

  • de klager/klaagster kan zelf in gesprek gaan met de aangeklaagde(n);
  • de klager/klaagster kan besluiten om een andere baan te zoeken;
  • de klager/klaagster kan overplaatsing aanvragen.

Een andere mogelijkheid is bemiddeling, hierover onderstaand meer.

Bemiddeling
Bij bemiddeling vindt geen onderzoek plaats en er wordt geen uitspraak gedaan over de gegrondheid van de klacht. Het doel van bemiddeling is intimiderend gedrag te doen stoppen, door degene die zich hieraan schuldig maakt te confronteren met het gegeven dat zijn gedrag als ongewenst ervaren wordt en dat binnen RPS dit soort gedrag niet wordt geaccepteerd. Dit is één van de redenen waarom een vertegenwoordiger van RPS en niet de vertrouwenspersoon als bemiddelaar moet optreden. Voor de rol van bemiddelaar kan in dit kader gebruik gemaakt worden van een professionele mediator.

Het merendeel van de personen van wie het gedrag als ongewenst, intimiderend of bedreigend wordt ervaren, stopt als een derde hen hierop aanspreekt. Soms realiseerden zij zich niet dat hun gedrag als zodanig werd ervaren. Soms was het feit dat anderen in het bedrijf op de hoogte waren van hun gedrag de reden om ermee te stoppen. Bemiddeling lijkt in het algemeen een belangrijk instrument om ongewenst gedrag een halt toe te roepen.

2
2.3.2 De klachtenprocedure

De klager/klaagster kan ook besluiten om een klacht in te dienen zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Mocht de klager/klaagster hiertoe besluiten dan vereist dit onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Wanneer het om strafbare feiten gaat, is het van belang om aangifte hiervan bij de politie te stimuleren. In alle gevallen wordt de klacht intern onderzocht. Een klacht kan niet anoniem ingediend worden.

3
2.3.3 Klachtencommissie

Voor de klachtenprocedure maakt RPS gebruik van een door bureau Cohezia gefaciliteerde klachtencommissie.

Samenstelling

De klachtencommissie bestaat zowel uit mannen als vrouwen, die maatschappelijk breed georiënteerd zijn en waarvan tenminste één lid een juridische achtergrond heeft. Voor elk lid wordt zo mogelijk een vervangend lid benoemd, zodat in geval van ziekte, vakantie of tegenstrijdige belangen de continuïteit gewaarborgd is.

Desgewenst kan RPS een medewerker vanuit de eigen organisatie toevoegen aan de klachtencommissie. Dit commissielid kan van waarde zijn omdat met zijn/haar deelname de cultuur, structuur en de taal van RPS duidelijker wordt. Ook voor dit lid zal zo mogelijk vervanging worden aangewezen. De klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Uitgangspunten
De klachtencommissie hanteert de algemene beginselen van een behoorlijke klachtenbehandeling:

  • de beginselen met betrekking tot de samenstelling van de commissie: onpartijdigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid.
  • de beginselen met betrekking tot de totstandkoming van de beslissing: procedure regeling, hoor en wederhoor, de verplichting om een uitspraak te doen en een beslissing te nemen over een klacht. Verder is het doen van een uitspraak binnen een redelijke termijn van belang.
  • de beginselen met betrekking tot de motivering van de beslissing: de beslissing moet gemotiveerd worden. In de motivering moet recht gedaan worden aan de standpunten van beide partijen.
4
2.3.4 Taken van de klachtencommissie

De klachtencommissie heeft tot taak:

  • te oordelen over de ontvankelijkheid van de klacht.
  • bij ontvankelijkheid van de klacht een onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht betreffende seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld en pesten en daarover een oordeel te geven en advies uit te brengen over de eventueel te nemen maatregelen.
  • het management in voorkomende gevallen te adviseren over het treffen van tijdelijke voorzieningen gedurende het onderzoek naar de klacht. De tijdelijke voorzieningen moeten erop gericht zijn dat de klager/klaagster hangende het onderzoek in een veilige situatie zijn/haar werk kan verrichten.