Aanpassen waterhuishouding Waalwijk

Waterschap Brabantse Delta heeft de combinatie Witteveen+Bos/RPS opdracht gegeven de aanpassingen aan het watersysteem van Waalwijk uit te werken en organiseren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de belangen van betrokken partijen om:

  • De robuustheid van het systeem te verbeteren.
  • De waterveiligheid te waarborgen.
  • Huidige en toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken.

provincie noord-brabant             brabantse delta

Project Details

Projectnaam

Aanpassen waterhuishouding Waalwijk

Sector

Waterbouw en waterveiligheid

Diensten
Locatie

Waalwijk en omgeving

Uitdaging

Drie ontwikkelingen gaven aanleiding voor het aanpassen van de waterhuishouding in en om Waalwijk.

1.  De werkgroep Westelijke Langstraat wil het gebied tussen Waalwijk en Waspik ontwikkelen tot natuurgebied. Eén van de maatregelen is het verhogen van het waterpeil in het Zuiderafvoerkanaal (ZAK). In de huidige situatie watert het agrarische en bebouwde gebied van Waalwijk in westelijke richting af via het ZAK. Door de peilverhoging is dat straks niet meer mogelijk. Het waterschap Brabantse Delta zoekt mogelijkheden om de waterhuishouding in en om Waalwijk zodanig aan te passen dat er geen waterafvoer meer plaatsvindt via het ZAK.

2. De gemeente Waalwijk ontwikkelt de agrarische Buitenpolder tot bedrijventerrein. Deze polder watert in oostelijke richting af naar het naburige waterschap Aa en Maas. Dit is geen wenselijk situatie. De omkering van de afvoerrichting in de Buitenpolder wordt om die reden meegenomen in de integrale aanpassing van de waterhuishouding in en om Waalwijk.

3. Uit een toetsing bleek dat de waterkering langs het bedrijventerrein Haven 7 moet worden versterkt. De waterkering ligt ten zuiden van het Zuiderkanaal. Dit kanaal vormt de kern van de aanpassing van het watersysteem. Vandaar dat de regionale kering aan de scope van het project is toegevoegd.

rps-aanpassen-waterhuishouding-waalwijk
rps-aanpassen-waterhuishouding-waalwijk

Oplossing

De bouw van een groot gemaal op een nieuw aan te leggen dam in het Zuiderkanaal speelt een centrale rol in het nieuwe watersysteem. In plaats van afvoer in westelijke richting wordt het water via een omleiding in noordelijke richting afgevoerd. Daar staat het nieuwe gemaal direct in verbinding met de Bergse Maas.

Daarnaast komen er nieuwe waterverbindingen en watergangen. Ook de duikers krijgen meer body waardoor het water er beter doorheen kan stromen. Verder komen er stuwen die automatisch bedienbaar zijn. Om verdroging in de zomermaanden tegen te gaan is er plaats voor twee opvoergemalen. Deze zorgen voor wateraanvoer in zuidelijke richting.

Witteveen+Bos verzorgt de technische uitwerking. RPS creëert de randvoorwaarden met onder meer voorbereidend onderzoek, projectplanning, vergunningen en eisen van belanghebbenden en stelt de contractdocumenten op.

Project Statistieken

3 Provincie Noord-Brabant (POP subsidie), gemeente Waalwijk en Rijkswaterstaat zijn de belangrijkste publieke stakeholders.
1870 Aantal hectare dat projectgebied groot is