Duurzame aanbesteding Vredenburghlaan

De langste provinciale weg (N207) van Zuid-Holland heeft een verkeersprobleem. Dit verslechtert de toegankelijkheid van het gebied rondom Boskoop en Waddinxveen. Met de aanleg van de nieuwe randweg Waddinxveen wil de provincie de regionale infrastructuur rond Waddinxveen verbeteren. De Vredenburghlaan is onderdeel van de nieuwe randweg om Waddinxveen. De weg ontlast het lokale wegennet en maakt de A12, A20 en het bedrijventerrein Glasparel+ beter bereikbaar.

De Provincie Zuid-Holland zet sterk in op duurzaamheid. Bijzonder aan het project Vredenburghlaan is de manier waarop dat aspect geborgd is, namelijk door de milieukostenindicator (MKI) als BPKV-criterium (beste prijs-kwaliteitverhouding, voorheen EMVI) op te nemen. Dit stimuleert de aannemers om in de aanbieding in te zetten op een duurzame aanpak. Zo blijft het niet bij mooie woorden, maar worden de beoogde resultaten van de inspanningen concreet onderbouwd.

RPS-case-provincie-zuid-holland-duurzaam-aanbesteden-asfalt-vredenburghlaan
De grondverzetswerkzaamheden zijn in volle gang.

Project Details

Projectnaam

Duurzame aanbesteding Vredenburghlaan

Locatie

Waddinxveen

Sector

Grond, weg en waterbouw

Diensten
  • Uitrekenen milieukostenindicator (MKI-waarde)
  • Opstellen BPKV-criteria (prijs-kwaliteitverhouding) voor duurzaamheid
  • Beoordelen voorstellen aannemers

Uitdaging

De provincie heeft de ambitie om Zuid-Holland een duurzame, concurrerende en leefbare Europese topregio te laten zijn. Ook voor het project Vredenburghlaan ontkomt de aannemer er niet aan zo duurzaam mogelijk te opereren. Zowel in de uitvoering als in het materiaalgebruik.

In een vroeg stadium is de ruimtelijke kwaliteit van het project onderzocht en geborgd met een landschapsplan. Dat plan is uitgewerkt in een ontwerp en een beeldkwaliteitsplan voor de kunstwerken. In het vervolg hierop vraagt de provincie aan RPS de aannemers in de uitvraag een heldere scope voor het duurzaam uitvoeren ervan mee te geven. Van daaruit kan RPS in samenspraak met de provincie de beste aannemer beoordelen. Een aannemer die met een duurzame uitvoering van dit project een bijdrage levert aan de overall doelstelling van de provincie. Het reduceren van de CO2-footprint met 25% voor de aanleg, bouw en het onderhoud van wegen in 2025.

RPS-case-duurzaam-aanbesteden-impressie-toekomstig-fietspad-vredenbrughlaan
RPS-case-duurzaam-aanbesteden-impressie-toekomstig-fietspad-vredenbrughlaan

Oplossing

Het ontwerp is voorafgaand aan de aanbesteding geoptimaliseerd voor de ruimtelijke kwaliteit, (sociale) veiligheid en wateropgave. Binnen het aanbestedingstraject heeft RPS de werkmethodiek van Lifecycle Assessments en de milieukostenindicator (MKI) gebruikt. Hiermee is de milieu-impact van het volledige referentieontwerp (€ 800.000) op hoofdlijnen meetbaar gemaakt. De MKI-waarde is een schaduwprijs (in €) die de milieubelasting door materiaalkeuze en werkwijze aangeeft. De indicator gaat over milieuaspecten, zoals het broeikaseffect, transport, humane toxiciteit en de uitputting van grondstoffen. Des te lager de MKI-waarde, des te lager de milieubelasting.

De aannemer krijgt bij de uitvraag dus niet alleen een heldere scope mee, ook kan hij de resultaten concreet onderbouwen met cijfers. Voor de aannemer zijn daarbij fictieve kortingen te verdienen als hij duurzamer opereert ten opzichte van het referentieontwerp. De aannemer krijgt veel vrijheid. Met name in de samenstelling en productie van beton, staal en asfalt zijn aanzienlijke klappers in duurzaamheidsoptimalisatie te behalen. Bijvoorbeeld door het type materiaal, gebruik of het efficiënt combineren daarvan.

De gegunde aannemer Boskalis heeft een MKI-reductie van circa 30% ten opzichte van het referentieontwerp behaald. Die winst wordt onder andere behaald door het optimaliseren van asfaltmengsels. Een mooi resultaat dat in lijn ligt met de provinciale doelstellingen van 25% CO2-reductie. Daarnaast zijn naast Boskalis ook andere aannemers te spreken over de relatief eenvoudige manier waarop het duurzaamheidscriterium is uitgevraagd. En hoe dit vervolgens te interpreteren in een projectvoorstel.

RPS-case-provincie-zuid-holland-duurzaam-aanbesteden-asfalt-vredenburghlaan

RPS-case-duurzaam-aanbesteden-kruising-vredenbrughlaan-beijerincklaan-impressie.

Project Statistieken

266.000 Reductie in euro's die is behaald door duurzaamheidsinspanningen van de aannemer op de fictieve kostprijs voor impact op het milieu.
30% De milieukostenreductie door de aannemer is bijna een derde deel van de totale fictieve kosten van het referentie-ontwerp (800.000 euro).
25% Doelstelling van de provincie is de CO2-footprint van de aanleg, bouw en onderhoud van wegen in 2025 met 25% te reduceren ten opzichte van 2015.

Gerelateerde Diensten