Geo-informatie verbindt digitale dijkinspectie

Multidisciplinair project aan de Waal

Bij de inspectiewerkzaamheden voor het ruim 3,5 kilometer lange dijktraject aan de Waal ter hoogte van de stad Tiel zijn diverse specialisten betrokken. Het papierloos inwinnen, delen en analyseren van data maakt het werk van opdrachtnemer en opdrachtgever efficiënt en transparant.

rps-case-digitale-dijkinspectie-tiel-michel-de-vroome
Inspecteur Michiel de Vroome

Inzicht

Het rivierengebied ter hoogte van de stad Tiel wordt beschermd door dijken. Zijn deze voor de toekomst bestand tegen overstromen, afgezet tegen de geldende norm? Daartoe moet Waterschap Rivierenland langs de stad Tiel mogelijk delen van de dijk én de historische stadswallen versterken en verhogen.

Dit traject bestaat uit ‘groene dijken’, stadswallen met historisch metselwerk, constructies (zoals damwanden, kwel- en stabiliteitsschermen) en coupures (doorgang in de dijk, die bij hoogwater wordt gesloten). Het waterschap heeft de beoordeling van de groene dijken zelf gedaan. Voor de overige aspecten is nog inzicht vereist in de technische conditie hiervan. Ook wordt de bekleding van de dijk onderzocht.

rps-case-digitale-dijkinspectie-tiel-dijk-basalt
rps-case-digitale-dijkinspectie-tiel-dijk-basalt

Inspecteren

RPS inspecteert en beoordeelt samen met Movares de kunstwerken, inlaten, steenbekleding en langsconstructies van het dijkverbeteringstraject Stad Tiel. Dit is specialistisch werk waarbij in het dijklichaam gegraven wordt om de juiste conditie te bepalen van ondergrondse constructies, zoals kwelschermen en stabiliteitswanden.

Voor het onderwaterwerk bij de inlaatduiker wordt een ROV ingezet. Een onderwaterrobot voor een veilige manier van onderwaterinspectie, onderdeel van de uitgebreide aanpak Veiligheidsanalyse. Ook voert RPS het opsporen van conventionele explosieven uit. Met als doel om te bepalen of er niet-gesprongen explosieven zijn achtergebleven die bij de voorgenomen werkzaamheden een risico vormen.

Met alle ingewonnen veldgegevens wordt de waterveiligheidsopgave conform het WBI2017 uitgevoerd. Hiermee kan Waterschap Rivierenland de projectopgave vaststellen waarmee de verkenningsfase kan worden gestart in voorjaar 2019.

rps-case-digitale-dijkinspectie-rov.jpg

Inwinnen data

Er ontstaat gaandeweg een multidisciplinair project. Diverse specialisten vanuit verschillende vakdisciplines hebben een aandeel in het vergaren van uiteenlopende data. Normaliter beschikken ze over een eigen papieren wereld voor het inwinnen, delen en analyseren daarvan. Bij dit project is het anders.

Zet al deze gegevens in één online portal, dacht Yves Martens, projectleider GIS bij RPS. Want je maakt daarmee niet alleen het werkproces eenvoudiger en transparanter. Ook stelt het je in staat snel en eenduidig verbanden te leggen. Zo gezegd, zo gedaan. De inspecteurs struinen momenteel de dijklichamen af met een landmeetkundige GPS handheld. Op het scherm lezen zij af waar de inspectielocaties op kaart zijn geprikt. Als een kompas voert dat hen met een centimeter precisie van locatie naar locatie.

rps-case-digitale-dijkinspectie-tiel-yves-martens

Papierloos

Het inwinnen van de data gebeurt vervolgens met een Survey123-app, een intuïtief digitaal formulier. “De inspectiemedewerkers voeren hun bevindingen en aanverwante opmerkingen in het veld rechtstreeks in op een geografische kaart”, legt Yves uit. “Deze kaart is weer gekoppeld met ons GIS-systeem: ArcGIS online.”

Een cloudoplossing die wordt gebruik om kaarten te bouwen met actuele gegevens en diepgravende analyse die onderling te delen zijn. Dit maakt het werk voor inspecteur Michiel de Vroome een stuk makkelijker. Gestructureerd werkt hij de te meten punten af. “Het papierloos invoeren maakt het allemaal net wat eenvoudiger en overzichtelijker. Ik zie in één oogopslag wat gereed is en wat nog te meten. Nadat ik mijn gegevens heb ingevoerd, verdwijnt het punt van de kaart. Alles staat direct in ArcGIS online. Op kantoor worden de gegevens verder verwerkt tot een rapportage.”

rps-case-digitale-dijkinspectie-cijfers_WEBJS16x9
rps-case-digitale-dijkinspectie-tiel-haven
rps-case-digitale-dijkinspectie-tiel-kering