Gooise Meren geeft wijk Keverdijk nieuw elan

Aftrap binnen raamcontract met RPS-OmniformGroup

Met inhoudelijke input van meer dan 600 omwonenden blaast de gemeente Gooise Meren de wijk Keverdijk nieuw leven in. De combinatie RPS – OmniformGroup ondersteunt de gemeente bij het behalen van de vijf centrale waarden die deze herinrichting van de openbare ruimte met zich mee moet brengen: actief, gastvrij (ontmoeten), vernieuwend, samen en meer groen.

In het hart van het oorspronkelijke tuindorp Keverdijk, onderdeel van Naarden, ligt nu een verouderd voorzieningengebouw, een groot speelveld en gedateerde seniorenwoningen. De gemeente Gooise Meren wil dit gebied nieuw leven inblazen. Zo worden de bestaande woningen vervangen en extra woningen gebouwd. Ook komt er ruimte voor een nieuw multifunctioneel centrum met daarin onder andere een bibliotheek, peuterspeelzaal en een praktijk voor fysiotherapie. Naast dit centrum krijgt de bestaande moskee nieuwbouw. Verder krijgt het speelveld een opknapbeurt met een basketbal- en voetbalcourt, een jeu de boulesbaan en speelplaats.

Drie fasen

De gemeente heeft de combinatie RPS-OmniformGroup binnen het onlangs afgesloten raamcontract gevraagd een plan van aanpak te maken voor het opstellen van het inrichtingsplan en het vormgeven van de omgevingsparticipatie voor de openbare ruimte. Projectleider Heike Gaasbeek van RPS legt uit dat dit in drie fasen gebeurt. “Er is al een verkavelingsplan en ambitiedocument uitgewerkt door een stedenbouwkundig architect. Daarin staan de ruwe kaders voor de herinrichting van de openbare ruimte. Denk aan de plangrenzen, ruimtelijke kwaliteit, te realiseren functies en sfeer. RPS-OmniformGroup vertaalt deze documenten naar een maatvast, technisch basisplan.”

gooise-meren-geeft-wijk-keverdijk-nieuw-elan-1-900x400

Participatie

Dit basisplan vormt de input voor het participatieproces in fase twee. In het voortraject heeft de gemeente de ambitie geformuleerd een actief, gastvrij, vernieuwend groen gebied te maken van het Centrum Keverdijk. Het proces is bijzonder, want de omwonenden wordt nauw betrokken bij de planvorming. De buurt volgt het ontwerpproces via internet en beïnvloedt het door middel van het stemgedrag en inhoudelijke input. Meer dan 600 mensen hebben geparticipeerd. Keverdijk is de co-creator van het plan. De volgende stap is om met belanghebbenden in drie bijeenkomsten het inrichtingsplan verder te concretiseren. Hiervoor hebben participanten zich kunnen inschrijven bij de gemeente. “Samen met buurtbewoners, gebruikers van het multifunctioneel centrum, de moskee (Vereniging Islamitische Gemeente Naarden), Dudok Wonen en de gemeente hebben wij de opdracht te komen tot een aantrekkelijke inrichting van het centrum”, vertelt Heike.
Dit krijgt vorm in drie participatiebijeenkomsten waarin de adviseurs met hen het basisplan uitwerkt tot een gedragen ontwerp voor de openbare ruimte.

gooise-meren-geeft-wijk-keverdijk-nieuw-elan-2-900x500

Groen en sociaal

Bij de inrichting van de openbare ruimte heeft de gemeente vijf centrale waarden benoemd: actief, gastvrij (ontmoeten), vernieuwend, samen en meer groen. “De locatie heeft vooral een sociale functie en de speelruimte is van groot belang voor de doelgroep”, benadrukt Heike. Zo vormt de openbare ruimte een plek voor ontmoeting tussen jong en oud en verschillende culturen. De sociaal-culturele en centrumfunctie in de wijk blijft behouden en is waar mogelijk versterkt in de buitenruimte. “Het is echt het hart van de wijk, er gebeurt veel. Bij de (her)inrichting letten we op voldoende groen, waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat. De belanghebbenden hebben hier een belangrijke stem in. Vanuit onze rol zullen we dat tijdens het participatietraject inhoudelijk en procesmatig nadrukkelijk sturen”, aldus de projectleider.

Duurzaam

Binnen de inrichting van de openbare ruimte wordt nadrukkelijk gekeken naar duurzaamheidskansen. Heike: “We zijn het project gestart met een duurzaamheidssessie met de gemeente om de ambities voor de locatie concreet te maken. Met behulp van de ambitiewebtool maken we deze helder en meetbaar. In de eerste sessie bespreken we de resultaten met de participanten en in een korte brainstorm maken we duurzaamheid bespreekbaar en halen we de ambities op van de groep. Deze ambities neemt de groep mee in de invulling van de openbare ruimte.”

Ontsluitingsweg

Naast bovenstaand project richt de gemeente Gooise Meren de pijlen op de voorbelasting van het woon-/sportgebied Bredius en de herinrichting van de ontsluitingsweg naar Bredius en nieuwbouwwijk De Krijgsman. Binnen het raamcontract heeft de gemeente de combinatie RPS-OmniformGroup opdracht gegeven voor het opstellen van deze bestekken. Door de verlegging van de A1 krijgt Muiden ruimte voor de ontwikkeling van een nieuw woon-/sportgebied Bredius en de ontsluiting naar nieuwbouwwijk De Krijgsman. “De bestaande Maxisweg is hier niet op berekend. Met de nieuwe ontsluiting is de verkeersafwikkeling van zowel Bredius als De Krijgsman voor de komende jaren gewaarborgd. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor extra groenontwikkeling”, legt projectleider Taco van Housselt van OmniformGroup uit. Om de huidige ontsluiting tijdens de werkzaamheden te waarborgen, wordt een tijdelijke bypass in de bocht langs de Maxisweg aangebracht.

Grondwerk

Het woon-/sportgebied Bredius, dat omsloten wordt door een te realiseren groenzone, is deels al aangebracht. De voetbalvereniging heeft inmiddels intrek genomen in het tijdelijke kantinegebouw. Naast voetbal is er ook plaats gereserveerd voor hockey en een gezamenlijk clubgebouw. Taco legt uit: “Om deze werkzaamheden over een aantal jaren van start te laten gaan moet er dit jaar een voorbelasting worden aangebracht. Dit gaat gefaseerd. Je wilt immers zo efficiënt mogelijk omgaan met het aan te voeren zand.”

Ambitiewebtool

Heeft uw organisatie duurzaamheidsambities? Welke zijn dat dan? En wat moet ik doen om die ambities te halen? Kan ik ze in één oogopslag helder en meetbaar maken? De bewezen Ambitiewebtoolmethode helpt u aan de antwoorden op deze vragen.

De Ambitiewebtool is een op maat toegespitste methode die helpt bij het vastleggen en vast (blijven) houden van de afgesproken duurzaamheidsambities. Zo weet u niet alleen exact waar uw gebouw of gebied staat ten opzichte van uw ambitie. Ook krijgt u optimaal zicht op de meetbare en toepasbare maatregelen. Onze adviseurs werken de ambities samen met u uit en vertalen deze vervolgens succesvol door in uw project.

Gerelateerde Diensten