Onderzoek primaire waterkeringen Hoogheemraadschap van Rijnland

Inspectiewerk met slimme technieken


Voor het boven- en onderwater inmeten, inspecteren en beoordelen van de primaire waterkeringen maakt Hoogheemraadschap van Rijnland gebruik van nieuwe inzichten en slimme technieken. Zo zijn de
Keersluis, Mallegatsluis en keermuur Veerstal zowel onder als boven water gescand.  Bijzonder is dat de ingewonnen data in één 3D-model aan elkaar geknoopt is. Dat vereist nogal wat inzicht en rekenkracht. Maar door optimale samenwerking met Rijnland resulteerde dit in een compleet en vlakdekkend beeld van deze kunstwerken.

RPS-case-hoogheemraadschap-rijnland-inspectie
Impressie van de Mallegatssluis.

Project Details

Locatie

Gouda

Sector

Grond, weg en waterbouw

Diensten
  • Inspectie civiele kunstwerken
  • Waterkering en waterveiligheid
  • Landmeten

Uitdaging

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft van de Keersluis (rijksmonument), Mallegatsluis (gemeentelijk monument) en Veerstal veel documentatie beschikbaar. Dit gaat om historische bestektekeningen, maar ook om recent uitgevoerd onderzoek naar bijvoorbeeld de stabiliteit van een object of de betonkwaliteit. Met nader onderzoek wil het waterschap de leemtes dichten waarover de versterkte documenten geen informatie verschaffen. Daarnaast wil zij data generen voor onder meer de maatvoering en in een later stadium de realisatiefase. Op basis hiervan kan Rijnland komen tot een voorkeursalternatief (VKA). De opgave hiervoor is tijdens de inspectie een vlakdekkend beeld te krijgen. Dat is een uitdaging omdat voor zowel de boven- als onderwaterscan het wateroppervlak de begrenzing vormt. Daar komt bij dat de fluctuerende waterstanden, bebouwde omgeving en diepe sluiskolken de uitdaging complexer maakt.

RPS-case-hoogheemraadschap-rijnland-inspectie-brug
RPS-case-hoogheemraadschap-rijnland-inspectie-brug

Oplossing

Na het verzamelen en analyseren van de door Rijnland aangeleverde data heeft RPS eerst een risicomatrix opgesteld met de RISMAN-methode. Hiermee zijn de (on)zekerheden en bijbehorende gevolgen inzichtelijk gemaakt in termen van tijd, geld en kwaliteit. Het inspecteren en inmeten is vervolgens fysiek met inspecteurs en de innovatieve onderwaterrobot ROV ingezet (foto links voor impressie onderwaterbeelden).

Scannen
Voor het inmeten van de constructies boven water is rondom de te bemeten gebieden een grondslag geplaatst op veilige en betrouwbare locaties. Op elk grondslagpunt is een statische scanner opgesteld en zijn de sluiskolk en keermuur ingescand met een meetnauwkeurigheid van minder dan 2 mm. Al deze scans zijn op kantoor aan ’gestitched’ tot een vast en nauwkeurig netwerk die met behulp van de markers in R.D. (X,Y) en N.A.P. (Z) wordt gerekend. Zo ontstaat een complete puntenwolk waarin alles gemeten en beoordeeld kan worden vanaf kantoor.

3D-model
Het inmeten van de constructie onderwater is vanuit een meetvaartuig met een multibeam peilsysteem uitgevoerd. Vanaf het water is de kolkbodem en aangrenzende waterbodem ingemeten. De kolkbodem betreft in dit geval de constructieve vloer onder de waterbodem. Alle data is in samenwerking met de Ierse RPS-collega’s verwerkt in een 3D-model dat wordt geraadpleegd om de maatvoering op de verstrekte (besteks-)tekeningen te verifiëren. Tevens wordt deze analyse aangegrepen om leemtes, onnauwkeurigheden of fouten in het 3D-model aan te vullen door fysieke landmeetkundige metingen. Deze tekeningen geven naast het 3D-model een voor-, zij, en bovenaanzicht weer en dienen tevens als onderlegger voor de NEN2767 conditiemeting.

NEN 2767 conditiemeting
De technische conditie van de beheerobjecten wordt door gecertificeerde inspecteurs bepaald door het toepassen van de NEN 2767 – Conditiemeting. Deze  beschrijft een conditiemeting waarbij enkel visueel wordt geïnspecteerd om zo het beheerobject te voorzien van een conditiescore (technische aspecten) en een verzorgingsscore (uiterlijke vertoning). De inspectieresultaten worden verwerkt op tekening en inspectierapportage. In aanvulling op de NEN2767 bovenwaterinspectie is de Mallegatsluis ook onderwater geïnspecteerd met de ROV (zie foto).

Sterkteberekening
In het kader van het HBWP zijn er sterkteberekeningen van de keermuur uitgevoerd en is de doorgang (coupure) naar het parkeerterrein getoetst op het beoordelen van de sluitingsprocedure. Voor de Veerstal is een integraal hersteladvies opgesteld waarin voorzien is in een waterkering die sober en doelmatig op orde wordt gebracht.

RPS-case-hoogheemraadschap-rijnland-rov-inspectie

Project Statistieken

90% van alle werkzaamheden binnen het project heeft RPS in eigen beheer uitgevoerd.
6 uiteenlopende disciplines binnen RPS zijn actief geweest binnen dit project, van de NEN2767 inspectie tot het beoordelen van de sluitingsprocedure coupure conform het WBI.