Stap voor stap naar een veilig en compliant zorggebouw

De uitdagingen van woningcorporatie de Alliantie

Zijn onze gebouwen veilig? Voldoet ons vastgoed aan de wet- en regelgeving? Woningcorporaties staan dagelijks voor de taak hier passende antwoorden op te hebben. Voor de Alliantie reden om dit proactief en gestructureerd aan te pakken. Met hulp van RPS staan ruim honderdvijftig zorgcomplexen nu nadrukkelijker op de radar.

Inspectie zorgcomplexen

Een balie van een verpleegtehuis is even niet meer bemand. De brandmeldinstallatie is niet aangepast op wijzigingen binnen de fysieke ruimte. En er staan geparkeerde scootmobielen in de vluchtroute. Met ruim honderdvijftig zorgcomplexen in portefeuille heb je nooit alle veiligheidsaspecten in de hand. Toch kun je met goed en doordacht inspectiewerk veel leed voorkomen. Het was de reden waarvoor de Alliantie in 2017 contact opnam met RPS.

“We hebben RPS de opdracht gegeven onze 70 seniorencomplexen en 87 zorgcomplexen, zoals zorginstellingen en kinderdagverblijven voor mensen die minder zelfredzaam zijn, te inspecteren. Met deze grootschalige inspectie willen we de potentiële risico’s aan de vastgoedobjecten in kaart brengen en vervolgens beheersen”, vertelt een projectmanager van de Alliantie. De woningcorporatie die bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad beheert en verhuurt.

rps-case-stap-voor-stap-naar-een-veilig-en-compliant-gebouw-inspectie2
rps-case-stap-voor-stap-naar-een-veilig-en-compliant-gebouw-inspectie2

Stappenplan

De vastgoedinspecteurs en -specialisten van RPS zijn in juli 2018 begonnen met het inspecteren van de zorgcomplexen. In november 2018 zijn alle inspecties afgerond. Onderstaand laten we u stap voor stap zie hoe zo’n traject verloopt.

rps-case-stap-voor-stap-naar-een-veilig-en-compliant-gebouw-inspectie-object2

Stap 1: Scope veiligheidsinspectie

(Potentiële) risico’s beperken zich nooit tot één onderwerp. Reden om voor de Alliantie een breed scala onder de loep te nemen: algemene gebruiksveiligheid, arbo, asbest, brandveiligheid, constructieve veiligheid, criminaliteit, energie eisen, gezond binnenmilieu, installatieveiligheid, omgevingsveiligheid, technische staat en de verzekeringsvoorziening. Per complex wordt de relatie gelegd met de bewoners en regelgeving die op het gebruik van toepassing is

rps-case-stap-voor-stap-naar-een-veilig-en-compliant-gebouw-inspectie-object

Stap 2: Inventarisatie

Voorafgaand aan de gebouwinspectie reikt de Alliantie informatie aan over de genoemde onderwerpen uit stap 1, keuringen, plattegronden en onderhoudsinformatie. Op basis van deze informatie selecteren de adviseurs van RPS de risico’s en maken zij deze expliciet. Daarnaast wordt er een uitgangspuntendocument gerealiseerd. Hiermee krijgen de inspecteurs voorafgaand aan de inspectie al inzage in specifieke informatie over de te onderzoeken locatie.

rps-case-voorinventarisatie-tekeningen-management

Stap 3: Inspectie op locatie

Op basis van de voorbereidingen uit stap 2 verricht een team van twee inspecteurs, één senior inspecteur en één junior inspecteur de gebouwinspectie op locatie. Hierbij richt de senior zich op risico’s die vanuit zijn ervaring waarneembaar zijn. De junior kijkt op de achtergrond naar de risico’s die in theorie van toepassing kunnen zijn. Zo ontstaat een volledig beeld tijdens de inventarisatie. Binnen het inspectieteam voor de Alliantie wordt er van samenstelling gewisseld om de onderlinge kennisoverdracht te optimaliseren.

rps-nieuws-stap-voor-stap-naar-een-veilig-en-compliant-gebouw-inspecteur

Stap 4: Rapportage

Vanuit het deskresearch en de inventarisatie stellen de senior en junior adviseur samen een rapportage op. Dit betreft de rapportage van de risico’s die daadwerkelijk aanwezig zijn. Daarnaast wordt de totale risicolijst bijgesteld. Het rapport geeft inzicht in (potentiële) risico’s, de urgentie en prioritering van de risico’s. Daarnaast worden de benodigde maatregelen voor het wegnemen van de risico’s beschreven, de kosten geraamd en een tijdpad opgesteld. Zo ontstaat onder meer een handboek voor het beheersen of elimineren van de risico’s.

rps-case-stap-voor-stap-naar-een-veilig-en-compliant-gebouw-inspectierapport

Stap 5: Controle

Voor de definitieve oplevering vindt controle plaats door de projectleider om de eenduidige kwaliteit te borgen en focus op risico’s te behouden. Tevens worden voor de opdrachtgever eventuele onduidelijkheden er in deze fase uitgehaald.

RPS heeft een risicolijst opgesteld met 250 risico’s die zich theoretisch aan vastgoedobjecten voort kunnen doen. Deze risico’s kunnen gerelateerd zijn aan wetten, normen en voorschriften of specifiek gebruik.

rps-case-inspectie-alliantie-controle

Structuur

De Alliantie ziet de definitieve resultaten met belangstelling tegemoet. “Het is prettig dat we begin van dit jaar eerst een pilot met RPS uitvoerden. Je hebt dan meteen een beeld van de hoeveelheid werk en waar je tegenaan loopt. Zo was het voor ons vooraf arbeidsintensiever dan verwacht om de benodigde informatie boven tafel te krijgen waarmee de inspecteurs verder kunnen”, ervaart de projectmanager van de Alliantie.

“Uit het stappenplan blijkt al dat deze inspecties gestructureerd verlopen. De bewoners kregen met RPS ook direct een aanspreekpunt. Prettig voor hen én prettig voor ons. Met deze proactieve aanpak van inspecteren hebben we straks een beter beeld om het risicobeleid handen en voeten te geven. Nemen de huurders bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheden? Dienen we de onderdelen in de huurcontracten aan te scherpen? Met de resultaten leggen we makkelijker verbanden en kunnen we effectiever handhaven.”