Vergunningentraject Nieuwe Driemanspolder uitgelicht

Zorgvuldige voorbereiding, intensief samenspel

Wie in 2020 de Nieuwe Driemanspolder bezoekt, staat niet meer tussen de akkers maar midden in een prachtig natuur- en recreatiegebied van 350 hectare. Een mooi streven, maar zonder de benodigde vergunningen blijft dat een utopie. Adviseur vergunningenmanagement Malika Belgharbi van RPS weet van de hoed en de rand.

Terwijl de uitvoeringsfase van de Nieuwe Driemanspolder momenteel in volle gang is, lijken de trajecten daarvoor inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. Over drie jaar kan men in dit gebied wandelen, fietsen, varen en op een andere manieren van de natuur genieten. Daarnaast wordt het areaal belangrijk voor de veiligheid in de regio omdat ze ook een waterbergende functie heeft. Een mooi streven, maar zonder de vereiste vergunningen en toestemmingen blijft dat een utopie Adviseur vergunningenmanagement Malika Belgharbi van RPS is nadrukkelijk betrokken bij het verkrijgen daarvan.

Link

Voor Malika begint zo’n vraagstuk altijd met het leggen van de juiste link tussen de relevante wet- en regelgeving en de uitvoering (ontwerptekeningen). “Met een uitgebreide vergunningeninventarisatie hebben we binnen het project eerst inzichtelijk gemaakt welke activiteiten vergunning -of meldingsplichtig zijn”, vertelt de adviseur. “Je inventariseert dan onder meer wie het bevoegd gezag is, wat de proceduretijden zijn en brengt de onderzoeks- en vergunningenvereisten in beeld.”

vergunningentraject-nieuwe-driemanspolder-uitgelicht-1-900x450

Risicobeheersing

Naast het inventariseren van de bestuurlijke toestemmingen, is ook aandacht besteed aan de publiekrechtelijke risico’s. Malika: “Met kleine aanpassing in het ontwerp, het combineren of juist splitsen van aanvragen en door voortdurend in overleg te gaan met mogelijke bezwaarmakers voorkom je weken tot maanden vertraging. Soms leidt het zelf tot financieel voordeel.”

Binnen het vergunningentraject voor de Nieuwe Driemanspolder is er bewust voor gekozen de aanvragen voor activiteiten ‘kappen’ en ‘aanleg’ (per gemeente) te splitsen. Het risico dat een enkele bezwaarschrift het project vertraagt is dan kleiner. “Door meerdere aanvragen te doen verspreid je dit risico. De aannemer kan bij een bezwaar toch met andere activiteiten aan de slag. Tevens is er voor gekozen een aantal aanvragen te combineren om de hoogte van de legeskosten zo laag mogelijk te houden.”

Voorwaarde is wel dat de vergunningenadviseur nauwlettend bij het project betrokken is en kennis van (omgevings)recht heeft. Zo kunnen risico’s op het gebied van vergunningen worden beheerst en op tijd worden bijgestuurd. “Bij de Nieuwe Driemanspolder ben ik bijvoorbeeld geregeld aanwezig bij de keet van de aannemer en is er een nauwe samenwerking met de omgevingsmanager. Wijzigt er iets in het ontwerp of de planning waarvoor een extra vergunning nodig is dan hoor ik het redelijk snel. Uiteraard adviseer je ze ook over de haalbaarheid van de planning.”

 

vergunningentraject-nieuwe-driemanspolder-uitgelicht-2-900x400

Strak proces

Voor de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder zijn nogal wat bestuurlijke toestemmingen nodig. Denk aan het bouwen van weg- en waterhuishoudelijke constructies, het kappen van bomen en het wijzigen van wegen en paden. Of aan het slopen van constructies, het graven in archeologische waardevol gebied en graven nabij risicovolle leidingen. Verder krijg je te maken met het verwerken van (bouw) stoffen, werkzaamheden in en nabij watergangen en waterkeringen, het aanleggen van (diep)drainage, het inrichten van een gronddepot en verkeersmaatregelen.

Een strak gecoördineerd vergunningenproces is dus van belang beschrijft Malika. “We doen dit door richting de opdrachtgever duidelijk te communiceren welke gegevens voor de aanvragen nodig zijn en op welke datum je deze nodig hebt. Uiteraard is het ook van belang tijdig de vergunningen aan te vragen. Het doel blijft altijd tijdig de vergunningen in bezit hebben, zodat de werkzaamheden volgens planning en wetgeving kunnen worden uitgevoerd.”

vergunningentraject-nieuwe-driemanspolder-uitgelicht-3-900x400

Soepel

Andere uitdaging binnen het project is dat er op verschillende bestuurlijke niveaus een bevoegd gezag verantwoordelijk is voor de vergunningverlening. Je hebt immers te maken met gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Zoetermeer, gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland, omgevingsdienst Haaglanden en het hoogheemraadschap van Rijnland. “We hebben met hen intensief vooroverleg gevoerd om ervoor te zorgen dat het project goed wordt toegelicht en er geen onzekerheden rondom de aan te vragen vergunningen en regelgeving zijn. De eerder gemaakte inventarisatie wordt na overleg met de bevoegde gezagen pas definitief. Gezien het aantal vergunningen die voor dit project moeten worden verkregen is het ook goed met de vergunningenverleners kennis te maken. Telefonisch contact is hierbij niet voldoende”, ervaart Malika.

De zorgvuldige voorbereiding, het intensieve samenspel tussen de adviseur vergunningenmanagement, het projectteam en vergunningverleners heeft ertoe geleid dat het vergunningenproces tot nu toe soepel is verlopen. Inmiddels zijn de tientallen vergunningen en overige toestemmingen verkregen en is de uitvoering van het grondwerk in volle gang. Voor Malika alles behalve een reden om achterover te leunen. “We zijn nog lang niet klaar en zullen de komende twee jaar nog vele aanvragen voor dit project moeten doen.”