Stappenplan verduurzaming

De verduurzaming van uw vastgoedportefeuille start met een visie en beleidskeuzes die de input vormen voor een stapsgewijze aanpak en planning voor uitvoering. Voordat de verschillende inspecties, specialistische onderzoeken en maatwerkadviezen worden uitgevoerd is het bepalen van uw koers en een realistisch ambitieniveau essentieel.

De betrokkenheid van de stakeholders, inzicht in de beschikbare budgetten en wet- en regelgeving vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden. Onze adviseurs helpen u graag op weg.

Stappenplan

Stap 1. Na het vaststellen van de koers en het duurzaamheidsbeleid, middels bijvoorbeeld de Ambitiewebtool, begint RPS met de voorbereiding en het bepalen van de scope. In deze fase wordt informatie verzameld, zoals algemene informatie van het vastgoed, gebruiksinformatie ten aanzien van de gebruiksfunctie, informatie over energieverbruik en bestaande meerjarenonderhoudsplanningen.

Op basis van de gegevens wordt onderzocht welke informatie ontbreekt en nog nodig is om concreet inzicht te krijgen in de kansen voor verduurzaming en het voldoen aan wet- en regelgeving. Eventuele aanvullende specialistische onderzoeken worden uitgevoerd. Het nader technisch en specialistisch onderzoek kan bestaan uit: opnames en opstellen energielabels, constructieberekeningen daken t.a.v. zonnepanelen op daken of installatie-advies warmtepomp, werkelijk energieverbruik analyseren, energie-advies met scenario’s, beoordeling MJOP’s, keuze erkende maatregelenpakket, uitvoeringsopnamen op locatie en bij dit alles houden wij rekening met de wensen en eisen van u als opdrachtgever.

Stap 2 Op basis van de verzamelde documenten en eventueel aanvullend onderzoek wordt een analyse gedaan en de potentiële kansen voor verduurzaming globaal in beeld worden gebracht. Dit wordt afgezet tegen de koers en het duurzaamheidsbeleid van de organisatie en de actuele wet- en regelgeving voor verduurzaming. Hierbij wordt een eerste aanzet gegeven in de beantwoording van de volgende vragen:

 • Wat zijn de kansen voor verduurzaming?
 • Wat zijn de indicatieve kosten voor de verschillende scenario’s?
 • Hoe is dit voor de organisatie te bereiken?
 • Wat is het indicatieve tijdspad en wanneer moeten bepaalde (tussen-)doelen zijn bereikt?
 • Hoe ligt de relatie met geplande investering voor planmatig onderhoud in de meerjarenonderhoudsplanningen – natuurlijke combinatiemogelijkheden.

Stap 3 Het is van belang dat vanuit dit in- en overzicht een integrale planning met benodigde investering wordt uitgewerkt die wordt afgestemd met de binnen de organisatie verantwoordelijke bevoegde stakeholders voor een go-no-go.

Stap 4 Als er draagvlak en geld is, wordt verder gegaan met het uitwerken van de verduurzamingsplannen en concrete maatregelen. In de basis zijn er drie typen maatregelen te onderscheiden:

 • Technische maatregelen (installaties en bouwkundig);
 • Maatregelen voor het beheer;
 • Maatregelen voor het gebruik;
 • (Eventueel maatregelen voor de organisatie zelf, denk aan HR)

Stap 5. Op basis van dit inzicht kan een start gemaakt worden met de definitieve prioritering en budgettering voor de goedkeuring van de taakstellende werkpakketten.

Stap 6. Na goedkeuring kan worden overgegaan tot de uitvoering van de plannen voor de korte en lange termijn al dan niet in combinatie met planmatig onderhoud. Tussentijds wordt gemonitord of de doelstellingen zijn bereikt. Op het gebied van energie kan dit bijvoorbeeld door een heropname te doen en het nieuwe energielabel vast te stellen. Maar ook kunnen we het werkelijke energieverbruik vergelijken met het verbruik voor het uitvoeren van de maatregelen. Hierbij kunnen we eventuele aanpassingen die invloed hebben op het energieverbruik (zoals meer fte’s, ruimere gebruikstijden of tussentijds uitgevoerde maatregelen) in een logboek bijhouden en zo de afwijking zien ten opzichte van het oorspronkelijke energieverbruik. Dit kunnen we periodiek voor u blijven monitoren. Als er grote afwijkingen zijn kan verder onderzocht worden wat de oorzaak is en welke beheersmaatregelen nodig zijn.

Wet- en regelgeving

Onze overheid heeft de afgelopen jaren meer en concretere eisen geformuleerd om verduurzaming in de hand te werken. Wij geven u een opsomming van een aantal relevante daarvan.

Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 van iedere inrichting een overzicht zijn ingediend bij het bevoegd gezag waarin aangegeven is welke erkende maatregelen uitgevoerd zijn. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport is ingediend. Zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/informatieplicht/

EED

De energie-audit is van toepassing op de grote ondernemingen. Dit zijn ondernemingen: waar meer dan 250 FTE werkzaam zijn OF met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen EN een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen De regeling kunt u ook vinden op overheid.nl. Op de website van RVO kunt u meer informatie vinden over de EED en de auditplicht. Met behulp van het stappenplan kunt u bepalen of de onderneming audit plichtig is.

Bent u EED (Europese richtlijn energie-efficiëntie) auditplichtig? Dan geldt dat u tijd heeft tot 5 december 2019 om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Lijst erkende maatregelen

De lijst van erkende maatregelen is dinsdag 5 maart in de Staatscourant gepubliceerd. Dus vanaf dat moment kunnen bedrijven beginnen aan het verzamelen van de juiste informatie. Het invullen van de informatieplicht in het e-loket is daarna slechts een formaliteit en niet het meeste werk.

2020 – Laadpalen 1 op de 10 parkeerplaatsen bij kantoren 

Door de goedkeuring van het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen‘ door het Europese Parlement wordt een belangrijke stap gezet in het stimuleren van emissieloos rijden. Bedrijven, kantoren en winkeliers zullen vanaf 2020 verplicht zijn om 1 laadpaal te installeren per 10 parkeerplaatsen. Aan 10 procent van de overige parkeervakken moeten kabels komen die de uitbreiding naar meer laadvoorzieningen mogelijk maakt.

2024 – Geen asbestdaken meer

De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 2024 verboden.

2023 – Kantoren Label C

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter.

2030 – Aardgasvrij

Nederland moet in 2030 gasvrij zijn. Nuancering: het gaat om vrij van Gronings aardgasvrij. Import van aardgas en winning in andere delen van Nederland zijn noodzakelijk.

2030 – Kantoren Label A

De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben.

2050 – Vastgoed CO2 Neutraal i.r.t. Klimaat-akkoord

Het Parijse klimaatakkoord geeft aan dat de vastgoedvoorraad CO2-neutraal zijn in 2050.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?