Veilig gebruik van vastgoed

Als vastgoedeigenaar bent u hoofdelijk verantwoordelijke voor de veiligheid van gebruikers. De Woningwet artikel 1a, lid 1 geeft aan: ‘De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van het bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt’.

In de Woningwet artikel 1a, lid 3 wordt gesteld ‘De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar de staat van dat bouwwerk, voor zover dat bouwwerk behoort tot bij ministeriële regeling vast te stellen categorieën bouwwerken waarvan is vast komen te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren. Bij ministeriële regelgeving worden voorschriften gegeven omtrent het onderzoek.’

Onderzoek

Deze situaties kunnen gaan over het aantasten van de gezondheid of het veroorzaken van letsel of mogelijk zelfs een dodelijk ongeval. Over het algemeen zien we dat er pas wordt ingegrepen wanneer er uit signalen vanuit de omgeving en/of incidenten blijkt dat er ongewenste veiligheidssituaties zijn. Dit is een reactieve benadering die niet wenselijk is vanuit de gedachte dat de gemeente ‘in control’ wil zijn. Om zeker te weten dat uw vastgoed veilig is en u dat als eigenaar kunt aantonen, is onderzoek nodig om te weten wat er eventueel mis is, mis kan gaan en welke beheersmaatregelen nodig zijn. Vaak is het een kwestie van beschikbare informatie opzoeken en analyseren zoals:

 • Meerjarenonderhoudsplannen met NEN 2767 conditiemetingen;
 • Legionella beheer;
 • NEN 3140 keuringen;
 • SCIOS keuringen;
 • Asbestinventarisatie;
 • Onderzoeken naar de constructieve veiligheid.

Vaak is het zo dat wettelijke verplichte keuringen in combinatie met preventief onderhoud in (prestatie)servicecontracten is belegd bij externe partijen. Dit is nog geen garantie dat alles voldoet en ook veilig is voor de gebruiker.

Hoe weet u zeker dat uw vastgoed veilig is?

Integraal veiligheidsrisicomanagementsysteem en/of aanpak

RPS kan u helpen met een systematische aanpak om voor diverse vooraf gedefinieerde thema’s/onderwerpen de risicovolle situaties en aandachtspunten te identificeren. Dit vanuit de volgende benadering:

 • Welke organisatie-aspecten en beleidsuitgangspunten zijn richtinggevend en bepalen de aanpak, inclusief het belang van stakeholders daarbij? Welke mogelijke veiligheidsrisico’s kunnen bij vastgoedobjecten voorkomen voor gebruikers en omgeving?
 • Bij welke vastgoedobjecten kunnen deze aanwezig zijn?
 • Op welke systematische wijze kan dat in beeld worden gebracht?
 • Op welke wijze kan focus aangebracht worden op de grootste/belangrijkste (welke) risico’s?
 • Op welke wijze kan prioriteit worden toegekend aan wenselijke acties dan wel concrete uitvoeringsmaatregelen?

De beantwoording van deze vragen geeft u inzicht in hoe veiligheidsrisicomanagement kan worden geïmplementeerd in beheer en onderhoud.

Veiligheidssituaties en thema’s

De aanwezigheid van (potentiële) risico’s en maatregelen beperken zich in relatie tot gebruiker en omgeving niet tot één enkel thema of onderwerp (bouwkundig, installaties of organisatie). De scope is breder en kan niet alleen gebaseerd worden op de bestaande regelgeving. De mix van technische-, functionele- en gebruiksrisico’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid voor gebruikers en omgeving biedt gelegenheid om ‘scenario en denken’ invulling te geven. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende thema’s:

 • Technische staat en onderhoudsgebreken;
 • Brandveiligheid;
 • Aanwezigheid van asbesthoudende materialen;
 • Constructieve veiligheid (uitkragende balkons/galerijen, kwaaitaal of breedplaatvloeren, wateraccumulatie, gevelankers of rvs aantasting in zwembadplafonds);
 • ARBO;
 • Installatieveiligheid (afvoergassen, legionellabesmetting, toepassing koelmiddel, luchtkwaliteit, bacteriologische agentia of klimaatadaptatie);
 • Gebruiksveiligheid;
 • Bodemverontreiniging.

Op basis daarvan wordt inzicht verkregen in mogelijke keuzes, prioriteiten en de daaraan verbonden benadering van het onderzoek voor (delen van) de vastgoedportefeuille en voor specifieke vastgoedobjecten.

RPS-vastgoed_veilig-gebruik-vastgoed-4
RPS-vastgoed_veilig-gebruik-vastgoed-4

Plan van aanpak

De beproefde aanpak van RPS om te komen tot een voortdurende beheersing van een veilig gebruik van uw vastgoed bestaat de volgende stappen:

 1. Beleidsuitgangspunten, visie en plan voor realisatie en borging.
 2. Bron onderzoek en scope bepaling.
 3. Feiten onderzoek en identificatie van risico’s.
 4. Definiëren en identificeren concreet aanwezige risico’s vastgoedobjecten in beheer.
 5. Uitvoeren van de risico inventarisatie op locatie en uitwerking van een analyse en risicoscore toekenning.
 6. Borging ‘Integraal Veiligheidsrisico Management’.
 7. Budgetteren en uitvoeren van beheersmaatregelen.

Na het doorlopen van de fasen 1 tot en met 7 heeft u inzicht in de situatie en weet u welke beheersmaatregel wanneer moeten worden uitgevoerd en is ‘Integraal Veiligheidsrisico Management’ in uw organisatie geborgd. U weet ook wie waarvoor verantwoordelijk is (of gemaakt moet worden) binnen uw organisatie en door wie dit moet worden uitgevoerd en gemonitord.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw bestanden
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?