BGB Keurmerk

RPS mag zich in Nederland een erkend BGB (Brandveilig Gebruik Bouwwerk) opname bedrijf noemen en is gecertificeerd door KIWA voor het inspecteren, rapporteren en adviseren op het naleven van brandveiligheidsaspecten.

BGB regeling

Om eigenaar en gebruiker de mogelijkheid te geven een helder, onafhankelijk en deskundig certificeringstraject brandveiligheid aan te gaan, biedt kwaliteitszorgbedrijf Kiwa het BGB Keurmerk (kortweg BGB) aan. BGB werkt volgens een door Kiwa erkende procedure. Met het BGB Keurmerk kan de eigenaar en gebruiker van een gebouw aantoonbaar laten zien dat het gebouw voldoet aan wet- en regelgeving voor brandveiligheid. Dat is belangrijke informatie voor bijvoorbeeld bezoekers, gemeentelijke toezichthouders en handhavers, de brandweer en verzekeraars.

De regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de brandweer en Kiwa en is onder andere bedoeld om het handhaving traject na het afgeven van omgevingsvergunningen, bouwen en gebruik, en gebruiksmeldingen voor bouwwerken te ondersteunen. De regeling streeft ernaar om tot een minimaal niveau van brandveiligheid bij gebouwen te komen bij een door een van overheidswege en de certificatie instelling geaccepteerd niveau van brandveiligheid.

Werkwijze

Het niveau wordt bepaald door het bereiken van een score via een vastgesteld opnamerapport. Een gebouw wordt hierbij geïnspecteerd op de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Wij beoordelen vervolgens of deze aan de wettelijke en eventueel aanvullende in de vergunning gestelde eisen voldoen.

Indien de beoordeling tot een positieve eindscore leidt, wordt het BGB keurmerk overhandigd. De eigenaar/gebruiker laat hiermee zien dat zij bewust met brandveiligheid omgaat en heeft hiermee een instrument in handen waarmee zij dit kan aantonen aan diverse marktpartijen.

Groeicertificaat

De regeling BGB biedt ook de mogelijkheid om een deelverklaring af te geven per onderdeel: Bouwkundig, installatietechnisch, organisatorisch. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een eigenaar de bouwkundige voorzieningen adequaat op orde heeft, maar dat er nog een aantal zaken geregeld dienen te worden op installatietechnisch (verlichting, blusmiddelen, e.a. ) of organisatorisch (logboeken aanwezig, obstakels in vluchtroutes, e.a.) gebied door de gebruiker. RPS kan in zo’n geval wel een B-deelverklaring afgeven. De eigenaar laat hiermee ieder geval zien dat zij bewust met brandveiligheid omgaat, waarbij het streven zijn om binnen een afzienbaar tijdsbestek het volledige BGB Keurmerk te behalen.

Brandweerhelmen-rps-900x400
Brandweerhelmen-rps-900x400

Toepassingen

De BGB regeling is toepasbaar op de meeste type gebouwen en gebruiksfuncties zoals omschreven in het Bouwbesluit en omvat drie toetsingsniveaus, nl.:

*  Ontvluchting

** Ontvluchting en schadebeperking

*** Ontvluchting, schadebeperking en continuïteit

Het voldoen aan de minimale wettelijke eisen, zodat in ieder geval het veilig en tijdig ontvluchten geborgd is, levert het BGB Keurmerk op met 1 ster.