Geotechniek

In het westen van Nederland is het realiseren van projecten erg lastig. De grond is op veel plaatsen te weinig draagkrachtig om gebouwen en grote constructies zonder fundering te realiseren.

Geotechniek
Geotechniek is de toegepaste wetenschap die zich met bouwen op en in de grond bezighoudt. Letterlijk betekent Geotechniek de kennis van de relatie tussen bodemgesteldheid en bouwtechniek. RPS gebruikt de toepassing van geotechniek in projecten waar funderingen, grondconstructies zoals dijken en damwanden centraal staan.

Ontwerpen
Op basis van gedegen grondonderzoek worden ontwerpen opgesteld voor onder meer bouwputten en grond- en waterkeringen. Parallel wordt het funderingsontwerp opgesteld. Door dit proces ontstaan een doelmatige ontwerpen met gerichte oplossingen, die recht doen aan de eigenschappen van de omgeving, het gebouw, evenals die van de bodemopbouw.

Invloed van geotechnische ingrepen
Voor het analyseren van de invloed van geotechnische ingrepen op de omgeving maken wij gebruik van geavanceerde modellen. Hiermee is het mogelijk prognoses te maken van grondvervormingen, grondwater standveranderingen en zakkingen van belendende constructies. Door het integreren van deze gegevens in het constructieve ontwerp wordt een fundering zowel technisch als financieel optimaal vormgegeven.

Ophoog- en zettingadvies
Zettings- en stabiliteitsanalyses en ophoogadviezen vinden plaats voor het ophogen van terreinen. Binnen deze projecten spelen de factoren tijd en ruimte een belangrijke rol. Wanneer gangbare ophoogmaterialen, zoals zand, niet voldoen aan de zettings- en stabiliteitseisen adviseren wij over aanvullende of alternatieve oplossingen.

Door middel van een combinatie van geotechnisch en (geo)hydrologisch onderzoek, adviseren wij ook over risicovolle delen van droogtegevoelige kaden. Het grondmechanisch onderzoek kan bij kadestrekkingen omvangrijk zijn. In samenwerking met de opdrachtgever wordt gestreefd naar intelligente kostenbesparende oplossingen binnen de technische randvoorwaarden

DOWNLOADS

Zandstrand op 1.200 palen

Een vernuftig stelsel van keringen, waterwegen en kunstwerken is onmisbaar in onze strijd tegen het water. Als partner van waterschappen, aannemers en Rijkswaterstaat geven wij dagelijks invulling aan regionale en landelijke projecten die Nederland veiliger maken tegen overstromingen.

> Waterveiligheid

GEOTECHNIEK