Geotechnisch laboratorium

RPS voert geotechnisch laboratorium proeven uit voor grote (integrale) dijkverbeterings- en infrastructurele projecten waarbij veel complexe proeven nodig zijn. Uiteraard voeren wij ook proeven uit voor de minder complexe projecten waar meer standaard proeven voor worden ingezet. Dit doen wij voor verschillende waterschappen, aannemers, projectontwikkelaars, (lokale) overheden en ingenieursbureaus.

Voldoende capaciteit en snelle doorlooptijden

We hebben de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in ons geotechnisch laboratorium om zo nog beter aan de klantvraag te voldoen en snellere doorlooptijden te kunnen bieden. Met de modernste technieken en apparatuur brengen wij de eigenschappen van grond en civieltechnische constructies nauwkeurig en snel voor u in beeld.

Vastlegging van A tot Z

Wij werken in ons geotechnisch laboratorium net als in onze andere laboratoria met het LIMS (Laboratorium Informatie Management Software). Dit is een data beheer systeem waarin elk monster wordt geregistreerd en vastgelegd. Zo kunnen de benodigde analyses via een barcode worden gekoppeld aan het monster.

RPS deelt haar onderzoeksdata met BRO en STOWA.

Ons geotechnisch werkveld

Ons geotechnisch laboratorium is volledig ingericht en beschikt over geconditioneerde ruimtes waarin CRS-apparaten en triaxiaal- en samendrukkingsopstellingen staan opgesteld. Tevens hebben wij een koelruimte van 10°C waarin uw monstermateriaal wordt opgeslagen

Verschillende type grondproeven, geen probleem

De gekozen proeven zijn afhankelijk van het benodigde advies of kunnen bestaan uit classificatieproeven waarmee bijvoorbeeld een grondsoort of samenstelling hiervan wordt vastgesteld, zoals bij korrelverdelingen en bepaling van de erosieklasse van klei. Benieuwd welke proeven wij uitvoeren? Bekijk dan snel onze proevenlijst hieronder.

Persoonlijk contact en snelle doorlooptijden

Bij RPS houden we van persoonlijk contact. Onze accountmanager staat dan ook voor u klaar met raad en daad. Indien u dat wenst komt hij graag eens bij u langs op locatie om nader kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken.

Geotechnische proevenlijst

De volgende proeven worden o.a. in het RPS geotechnisch laboratorium uitgevoerd.

 • Korrelverdelingproef

Een korrelverdeling (zeefkromme) geeft inzicht in de samenstelling van een grondmonster en wordt toegepast voor toeslagmaterialen in de bouw. Ook geeft dit een indicatie van bijvoorbeeld de doorlatendheid en herkomst van een grondlaag. Een standaard korrelverdeling wordt droog uitgevoerd voor korrelgroottes van 63 µm tot 125 mm. Een  verder onderscheid van de  fijne fracties (klei, 2 tot 63 µm ) kan met behulp van een aerometer worden bepaald. Hiernaast beschikt RPS ook over een sedigraaf  waarmee zelfs deeltjes kleiner dan 0,1µm kunnen worden gekwantificeerd.

 • Triaxiaalproef

RPS beschikt momenteel over 5 hoogwaardige triaxiaal opstellingen waarmee de sterkte eigenschappen (cohesie en hoek van inwendige wrijving) en stijfheid van grondlagen kan worden bepaald. Deze proeven worden vooral gebruikt bij stabiliteitsberekeningen van dijken of grondlichamen en berekeningen aan grond- of waterkerende constructies, waarbij de sterkte van de grond bepalend is voor het gekozen ontwerp.

Een triaxiaalproef wordt meestal geconsolideerd uitgevoerd en wordt afhankelijk van de grondsoort ongedraineerd (CU) of gedraineerd (CD) beproeft. Bij de consolidatie van het monster kan vervolgens nog onderscheid gemaakt worden in een isotrope (CIU) of anisotrope (CAU) consolidatie.

 • DSS (Direct Simple Shear) proef

Sinds ruim 10 jaar worden de sterkte eigenschappen van veen of sterk humeuze kleilagen bij voorkeur bepaald met de Direct Simple Shear (DSS) proef. Deze proeven worden vooral ingezet bij stabiliteitsberekeningen van waterkeringen waarbij de sterkte van de veenlagen bepalend kan zijn voor het gekozen verbeterontwerp. DSS proeven worden altijd geconsolideerd uitgevoerd, bij voorkeur met kennis van de grensspanning uit een samendrukkingsproef.

 • Samendrukkingsproef (oedometer)

RPS beschikt over samendrukkingsopstellingen waarmee de samdendrukkingseigenschappen van grondlagen (consolidatiecoëfficiënt, abc-Isotachen, Bjerrum en Koppejan parameters) kunnen worden bepaald. RPS beschikt hierbij over automatische opstellingen waarbij de belastingen kunnen worden voorgeprogrammeerd. Deze proeven worden uitgevoerd op samendrukbare grondlagen zoals klei en veen en worden gebruikt bij zettingsprognoses in de wegenbouw, dijkenbouw en bij ontwikkeling van plangebieden voor de woningbouw.

Bij een samendrukkingsproef wordt gedurende 5 dagen elke 24 een extra belasting aangebracht (5 traps proef), maar deze kunnen ook worden uitgebreid met een ontlastingstrap (7 traps proef). Dit geeft een inschatting van het zettingsgedrag van de grondlaag wanneer een belasting (overhoogte) na een bepaalde tijd weer wordt verwijderd. Voor waterkeringen wordt vaak een samendrukkingsproef met 8 of 9 trappen uitgevoerd.

 • Volumieke massa vaste gronddelen

Wanneer grond of een andere vaste stof een onbekend volume heeft, kan RPS met een gaspyknometer alsnog de volumieke massa bepalen. Deze opstelling wordt ondermeer gebruikt voor de  overblijvende, nog slechts gedeeltelijk verzadigde grond na een samendrukkingsproef, maar kan uiteraard voor meerdere doeleinden worden ingezet.

 • CRS (Constant Rate of Strain)

RPS beschikt over 2 opstellingen waarin monsters van grondlagen met een constante vervormingssnelheid kunnen worden beproefd om hiermee de abc-Isotachen parameters, de grensspanning en doorlatendheid van de grondlaag te bepalen. Deze proef wordt vooral gebruikt bij projecten waarbij een nauwkeurige voorspelling van de grensspanning en zetting belangrijk is. In Nederland worden deze proeven op dit moment voornamelijk
ingezet bij toetsing en ontwerp van dijken.

 •  Atterbergse grenzen

Voor de bepaling van Atterbergse grenzen (PI, PL en LL) van klei gebruikt RPS het toestel van Casagrande. Aan de hand van de Atterbergse grenzen kan de verwerkbaarheid (plasticiteit) van cohesieve monsters worden bepaald, wat van belang is bij bijvoorbeeld het versterken van dijken. Voor deze proef wordt onderscheid gemaakt in de 1-punts proef, waarbij de vloeigrens bij één watergehalte wordt bepaald, en de 3 of 4-punts proef waarbij afhankelijk van de gehanteerde norm het monster bij meerdere watergehaltes wordt beproefd.

 • Volumiek gewicht en watergehalte

Het volumieke gewicht van grondlagen is een belangrijke parameter bij veel berekeningen en tevens een ingang tot andere parameters zoals sterkte -en zettingsparameters. Ook geeft deze parameter samen met het watergehalte en de monsterbeschrijving een goede indicatie van de samenstelling van een grondlaag. De bepaling van het volumieke gewicht en het watergehalte is derhalve onontbeerlijk bij het opstellen van geotechnische berekeningen en advies.

 • Ongedraineerde schuifsterkte

De ongedraineerde schuifsterkte (van vooral kleilagen) wordt door RPS bepaald met de torvane- of handvinproef en geeft een indicatie van de (schuif)sterkte van een grondlaag en dient als een hulpmiddel bij visuele classificatie. Ook kan hiervoor door ons, afhankelijk van het materiaal, een (pocket) penetrometer worden gebruikt. Doordat de proeven snel kunnen worden uitgevoerd worden deze vaak gebruikt om snel (en relatief goedkoop) een indicatie te krijgen van de ongedraineerde schuifsterkte (su).

 • Doorlatendheid

RPS beschikt over een opstelling waarmee wij met de falling head methode de doorlatendheid van respectievelijk slecht doorlatende grondsoorten (klei en veen) in het laboratorium kunnen vaststellen. De resultaten van deze doorlatendheidsmetingen kunnen dienen als basis voor de advisering over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld drainage- en (hemelwater)infiltratievoorzieningen en voor de inschatting van de te verwachten hoeveelheden bemalingswater bij een bronbemaling.

 • Bepaling erosieklasse (klei)

De bepaling van de erosieklasse van klei is een methode om de toe te passen klei die wordt bloot gesteld aan erosie van bijvoorbeeld stromingen en golfslag te kunnen categoriseren aan de hand van verschillende kenmerken, zoals het organisch stof gehalte, het lutumgehalte, gloeiverlies en gehalte CaCO3. Deze proeven voert RPS allen uit in haar laboratorium, waarmee wij van elke klei de erosieklasse kunnen bepalen. De erosieklasse van klei is vooral van belang bij dijkverbeteringen waar in veel gevallen vaak alleen categorie I of II mag worden toegepast.

Ons laboratorium heeft goede contacten met boor- en sondeerbedrijven voor de uitvoering van grondonderzoeken. Dit stelt ons in staat om in vrijwel alle gevallen de ondersteuning te bieden die nodig is.

*Wanneer de benodigde proeven niet in de bovenstaande lijst gevonden kunnen worden verzoeken wij u contact met ons op te nemen. In de meeste gevallen kunnen wij u toch van dienst zijn.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?