Geotechnisch onderzoek

Grondonderzoek is onmisbaar voor veiligheidsanalyses voor dijkversterkingen. Het geeft inzicht in zwakke plekken en leidt tot een scherper ontwerp. RPS beschikt over een eigen grondmechanisch laboratorium en ervaren geotechnisch experts. Zo houden we geotechnisch onderzoek en advies in één hand. Daarmee is de controle op het proces gewaarborgd en beschikt u sneller over betrouwbare resultaten.

Gericht grondonderzoek

Bodemopbouw en omgevingskenmerken stellen de randvoorwaarden voor verschillende constructieve oplossingen binnen een betrouwbaar geotechnisch ontwerp. Gericht grondonderzoek biedt de vereiste gegevens voor het bepalen van parameters voor bijvoorbeeld het ontwerp van wegen, dijkverbeteringen en projectontwikkeling. RPS werkt samen met bewezen partners aan het verkrijgen van ongeroerde grondmonsters op basis van boringen en sonderingen.

Grondmechanisch laboratorium

In het grondmechanisch laboratorium classificeren onze laboranten de in het veld gestoken grondmonsters op volumiek gewicht en watergehalte. Daarnaast voeren zij eenvoudige classificatieproeven, complexe sterkteproeven en samendrukkingsproeven uit. Wij beschikken hiervoor onder meer over een triaxiaal opstelling. Dat is de meest gebruikelijke test om sterkteparameters van verschillende kleisoorten te bepalen. Hiermee simuleer je de spanning in de ondergrond waarmee je de sterkte eigenschappen kunt bepalen.

Gaspyknometer

RPS beschikt ook over een gaspyknometer waarmee we op hoge nauwkeurigheid de volumieke massa van vaste gronddelen kunnen bepalen. U krijgt daarmee niet alleen inzicht in de sterkte- en samendrukkingseigenschappen van verschillende grondlagen. Ook geven onze adviseurs u op basis van de resultaten oplossingen voor elke geotechnische uitdaging.

Controle op proces

De keten van dataoverdracht is sluitend vanaf monsterregistratie tot en met rapportage. Onze laboranten lezen de analyseresultaten met een barcode automatisch in het LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem) in. Zo weten we precies waar het monster vandaan komt, op welke diepte het is gestoken en wat ermee is gebeurd.

Grip op kwaliteit

Met inhouse geotechnische expertise en eigen grondmechanisch laboratorium houden we zelf controle op de uitvoering van het grondonderzoek en de resultaten. RPS verwerkt de uitkomsten bijvoorbeeld in veiligheidsanalyses voor dijkversterkingen. Voordeel is dat resultaten direct toepasbaar zijn voor het toetsoordeel. Daarnaast ervaren wij dat het zeker bij grote hoeveelheden prettig is het kwaliteitsproces zelf in de hand te hebben.

De laboratoria van RPS voldoen aan de wettelijke normen en de vereiste kwaliteitssystemen.

Samendrukkingsproef uitgelicht

Van grond tot parameter

De geotechnisch laborant in de koelcel met steekbussen in Breda.

Uitdrukken van het ongeroerde monster uit een steekbus door de geotechnisch laborant.

Na preparatie van het monster wordt in de droogstoofoven op 110 graden Celsius het watergehalte bepaald aan het begin en einde van de proef.

Bepaling volumieke massa van vaste gronddelen met de gas-pyknometen.

Wanneer de proef is uitgevoerd, voert de geotechnisch laborant de data in het LIMS-systeem in.

Totale controle met de triaxiaal opstelling

Bij het geotechnisch laboratorium van Deltares heeft RPS een triaxiaal opstelling staan. De laborant van RPS gebruikt deze voor het bepalen van de sterkteparameters.

Analyse en presentatie samendrukkingsproeven; vertaling naar bruikbare parameters.

Het stedelijk gebied is een dynamische omgeving. Er zijn voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde. Nieuwe bouwmassa’s ontstaan, openbare ruimtes worden opnieuw ingericht. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan gebiedsplannen waarin het leefbaar en bruikbaar houden van de openbare ruimte centraal staan.

> Inrichting stedelijk gebied

Een vernuftig stelsel van keringen, waterwegen en kunstwerken is onmisbaar in onze strijd tegen het water. Als partner van waterschappen, aannemers en Rijkswaterstaat geven wij dagelijks invulling aan regionale en landelijke projecten die Nederland veiliger maken tegen overstromingen.

> Waterveiligheid

GEOTECHNISCH ONDERZOEK