Ruimteberekeningstool

‘Hoeveel vierkante meters kantoorruimte heeft uw organisatie eigenlijk nodig?’ Er kunnen verschillende redenen zijn om deze vraag te stellen. Overweegt u bijvoorbeeld te verhuizen en wilt u weten hoe groot de nieuwe huisvesting moet zijn? Of heeft u het gevoel dat de organisatie met minder vierkante meters af zou kunnen? Met de Ruimteberekeningstool van RPS krijgt u snel inzicht in de oppervlakte die u nodig heeft.

Ruimteberekeningstool

Waarom inzicht in uw ruimtebehoefte
Huisvestingskosten vormen veelal een aanzienlijke post op de begroting van een bedrijf. De omvang van deze post wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de huisvesting. De omvang van de huisvesting werkt niet alleen door in de huurprijs of de bouw- en investeringskosten, maar ook in de onderhoudskosten, zoals schoonmaak, reparatie en elektriciteitskosten. Wanneer u zich realiseert dat de gemiddelde facilitaire kosten per werkplek jaarlijks circa € 9.990,-- (excl. BTW, NFC index 2010) bedragen, kunt u zich voorstellen dat het kennen van de juiste ruimtebehoefte erg interessant kan zijn.

Daarnaast betekent teveel ruimte vaak inefficiënt gebruik van de beschikbare ruimte en een relatief lage bezetting van de werkplekken. Een tekort aan ruimte kan echter tot onvrede leiden en het welzijn en de arbeidsproductiviteit van de medewerkers negatief beïnvloeden. Het is daarom van belang dat uw huisvesting zowel functioneel als ruimtelijk goed aansluit bij de behoeften van uw organisatie.

Hoe de ruimtebehoefteberekening werkt
RPS heeft een Ruimteberekeningstool ontwikkeld waarmee in één of enkele dagen een eerste beeld kan worden gevormd van de ruimtebehoefte. Met slechts enkele basisgegevens kan al een berekening worden uitgevoerd. Hoe meer informatie beschikbaar is des te nauwkeuriger kan de berekening worden uitgevoerd. De tool geeft als uitkomst een overzicht van de benodigde vierkante meters en een onderverdeling van de ruimtebehoefte in werkplekken, overlegplekken en algemene ruimten. Indien gewenst, kunnen snel en eenvoudig verschillende huisvestingsscenario’s worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Zo kan worden bekeken wat de invloed is van invoering van Het Nieuwe Werken of aanpassing van variabelen als aantal medewerkers, ambitieniveau, ruimtenormen en groei/krimp. De invloed van wijzigingen in de input zijn direct zichtbaar.

Wat u met de verkregen data kunt
De uitkomsten kunnen aanleiding zijn tot nader onderzoek over bijvoorbeeld verhuizing, uitbreiding, invoering van Het Nieuwe Werken, afstoten van (een deel van) uw huidige huisvesting of efficiënter ruimtegebruik. Ook kunt u de gegevens gebruiken voor het opstellen van een begroting voor uw huisvestingsvraagstuk. Welke vraag u ook wilt beantwoorden, met behulp van de verkregen data krijgt u meer duidelijkheid over de daadwerkelijke ruimtebehoefte en kunt u weloverwogen huisvestingsbeslissingen nemen.

Uw organisatie is continu in ontwikkeling. Dit stelt steeds veranderende eisen aan uw huisvesting. Mogelijk geeft personele groei of reorganisatie reden voor een herziening van het huisvestingsconcept.

> Huisvestingsadvies

RUIMTEBEREKENINGSTOOL