Inrichting landelijk gebied

Het behoud van een mooi en veilig Nederland. Dat is de missie waar wij met onze opdrachtgevers naar streven. Dit doen we door het werken aan gebiedsplannen waarin water, natuur, landschap en recreatie centraal staan. Van kleine ontwerpen tot het integraal opstellen van complexere inrichtingsprojecten. Door het combineren van diverse disciplines zijn we ook voor u in staat een stap verder te denken.

Gebiedsplannen
Bij het inrichten van een gebied geldt duurzaam en verantwoord beheer als vertrekpunt. RPS beseft dat de beschikbare ruimte en financiën in uw gebied zijn grenzen kent, maar ook kansen biedt. Zo proberen we bij het inrichten van gebieden verbindingen te creëren tussen blauwe en groene doelen. De uitdaging is het gebiedsplan optimaal aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van uw potentiële gebruikers.

Werkwijze
Om uw projectdoelen te realiseren en daarop te sturen, staat samenwerken binnen onze werkwijze centraal. We sturen erop aan uw (toekomstige) beheerder(s) vroegtijdig bij het project te betrekken. Uit ervaring is gebleken dat een persoonlijke benadering projectteamleden enthousiasmeert. Alle gebiedskennis, ervaringen en wensen komen snel samen en brengen we van denken naar doen.

Grip houden
Ieder project kent specifieke kansen en risico’s. Daarom houden we zo goed mogelijk grip op uw situatie. Dit doen we door van groot naar klein te werken. Hiervoor hanteren wij uitgangspunten, die zijn gebaseerd op een praktijkgerichte benadering van actuele vraagstukken. En het verkrijgen van een breed draagvlak door goed omgevingsmanagement.

Allround
Op zoek naar een samenwerkingspartner? RPS verzorgt voor u de gebiedsinrichting van inventarisatie- tot contractfase. Ook kunt u ons inschakelen voor een specifieke deelfase.

  • Inventariseren
  • Analyseren
  • Variantenstudie
  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Besteksfase
  • Contractfase

DOWNLOADS

De Molenkade in vogelvlucht
Herinrichting Dortherbeek - West

Hebben de klimaatscenario’s uw gemeente al aan het denken gezet? Bent u voorbereid op intensievere buien en onaangenaam hetere zomers? Moet u maatregelen nemen? En welke dan? Blauwgroene werk- en denkkracht zit in de oorsprong van bureau. Door het slim combineren van deze expertises dragen wij bij aan het klimaatbestendig inrichten van uw stad of dorp.

> Klimaatadaptatie

Wat zijn de kwetsbare gebieden in uw stad? Hoe reageert uw infrastructuur op een hevige bui na langdurige droogte? Is uw rioolstelsel nog robuust genoeg ingericht? Met de klimaatstresstest zoeken we samen met u de grenzen op van wat uw watersysteem, riolering en openbare ruimte aankan.

> Klimaatstresstest

Heldere afspraken maken met een uitvoerende partij in een goed contract is de basis voor een constructieve samenwerking. Immers je geeft je project uit handen. Maar hoe houd je nu controle op het te bereiken resultaat? Wij zijn uw partner die waakt over uw projectdoelstellingen. Zowel bij de contractkeuze als bij het pragmatisch beheersen van de uitvoering van contracten.

> Contractering

Regisseur op afstand? Innovatieve oplossingen? Dat klinkt aantrekkelijk. Een geïntegreerd contract onder UAV gc biedt immers meer ruimte en vrijheid om een zinvolle verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan te brengen.

> UAV gc-contracten

Geïntegreerde contractvormen vragen om andere beheersinstrumenten. Zo ligt bij een geïntegreerd UAV gc-contract de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering van het project bij de aannemer. Hoe houdt u als opdrachtgever vinger aan de pols bij het op afstand sturen daarvan? Krijgt u wel wat er in het contract gedefinieerd staat? En hoe beheerst u de risico’s van uw project? Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een methode die antwoord geeft op deze vragen.

> Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

INRICHTING LANDELIJK GEBIED