Inrichting stedelijk gebied

Het stedelijk gebied is een dynamische omgeving. Er zijn voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde. Nieuwe bouwmassa’s ontstaan, openbare ruimtes worden opnieuw ingericht. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan gebiedsplannen waarin het leefbaar en bruikbaar houden van de openbare ruimte centraal staan.

Inrichting stedelijk gebied
RDM Middenstrip

Beheer en duurzaamheid
Bij het inrichten van stedelijk gebied bieden wij ondersteuning in een breed spectrum. Van kleine ontwerpen tot het integraal opstellen van complexe inrichtingsprojecten.

  • (Her)inrichting straat, woonwijk of bedrijventerrein
  • Reconstructie infrastructuur
  • Raming inrichting en toekomstig beheer
  • Nieuwbouwprojecten
  • Advies duurzaamheid openbare ruimte (advies BREEAM Gebied)

Werkwijze
Om uw projectdoelen te realiseren en daarop te sturen, staat samenwerken binnen onze werkwijze centraal. We sturen erop aan uw (toekomstige) beheerder(s) vroegtijdig bij het project te betrekken. Uit ervaring is gebleken dat een persoonlijke benadering projectteamleden enthousiasmeert. Alle gebiedskennis, ervaringen en wensen komen snel samen en brengen we van denken naar doen.

Integrale aanpak
Een duurzame inrichting vraagt om een aanpak waarbij meerdere disciplines samenkomen. Binnen RPS werken verschillende onderdelen samen voor openbare ruime, vastgoed, veiligheid en gezondheid. Daardoor zijn we ook voor u in staat een stap verder te denken. Dit doen wij door aan de voorzijde breed te inventariseren naar belanghebbenden en raakvlakken en deze vervolgens te vertalen in meerwaarde voor uw project.

Hebben de klimaatscenario’s uw gemeente al aan het denken gezet? Bent u voorbereid op intensievere buien en onaangenaam hetere zomers? Moet u maatregelen nemen? En welke dan? Blauwgroene werk- en denkkracht zit in de oorsprong van bureau. Door het slim combineren van deze expertises dragen wij bij aan het klimaatbestendig inrichten van uw stad of dorp.

> Klimaatadaptatie

Wat zijn de kwetsbare gebieden in uw stad? Hoe reageert uw infrastructuur op een hevige bui na langdurige droogte? Is uw rioolstelsel nog robuust genoeg ingericht? Met de klimaatstresstest zoeken we samen met u de grenzen op van wat uw watersysteem, riolering en openbare ruimte aankan.

> Klimaatstresstest

Heldere afspraken maken met een uitvoerende partij in een goed contract is de basis voor een constructieve samenwerking. Immers je geeft je project uit handen. Maar hoe houd je nu controle op het te bereiken resultaat? Wij zijn uw partner die waakt over uw projectdoelstellingen. Zowel bij de contractkeuze als bij het pragmatisch beheersen van de uitvoering van contracten.

> Contractering

Regisseur op afstand? Innovatieve oplossingen? Dat klinkt aantrekkelijk. Een geïntegreerd contract onder UAV gc biedt immers meer ruimte en vrijheid om een zinvolle verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan te brengen.

> UAV gc-contracten

Geïntegreerde contractvormen vragen om andere beheersinstrumenten. Zo ligt bij een geïntegreerd UAV gc-contract de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering van het project bij de aannemer. Hoe houdt u als opdrachtgever vinger aan de pols bij het op afstand sturen daarvan? Krijgt u wel wat er in het contract gedefinieerd staat? En hoe beheerst u de risico’s van uw project? Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een methode die antwoord geeft op deze vragen.

> Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Grondonderzoek is onmisbaar voor veiligheidsanalyses voor dijkversterkingen. Het geeft inzicht in zwakke plekken en leidt tot een scherper ontwerp. RPS beschikt over een eigen grondmechanisch laboratorium en ervaren geotechnisch experts. Zo houden we geotechnisch onderzoek en advies in één hand. Daarmee is de controle op het proces gewaarborgd en beschikt u sneller over betrouwbare resultaten.

> Geotechnisch onderzoek

INRICHTING STEDELIJK GEBIED