Klimaatadaptatie

Hebben de klimaatscenario’s uw gemeente al aan het denken gezet? Bent u voorbereid op intensievere buien en onaangenaam hetere zomers? Moet u maatregelen nemen? En welke dan? Blauwgroene werk- en denkkracht zit in de oorsprong van bureau. Door het slim combineren van deze expertises dragen wij bij aan het klimaatbestendig inrichten van uw stad of dorp.

Landelijke kaders
Broeierige zomers leiden tot hogere sterftecijfers, luchtverontreiniging en slaapverstoring. Alle steden zijn kwetsbaar, maar met de juiste maatregelen krijgt u grip op deze ontwikkelingen. Vanuit de landelijke kaders (Weten/Willen/Werken) van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie helpen wij u op weg.

Weten
Wat zijn de kwetsbare gebieden in uw stad? Hoe reageert uw infrastructuur op een hevige bui na langdurige droogte? Is uw rioolstelsel nog robuust genoeg ingericht? Met de klimaatstresstest zoeken we samen met u de grenzen op van wat uw watersysteem, riolering en openbare ruimte aankan. U krijgt niet alleen inzicht in de knelpunten binnen uw gebied. Ook geeft het input voor effectieve en klimaatbestendige maatregelen.

Willen
Met de uitkomsten uit de klimaatstresstest bepalen we de juiste strategie. U weet dan bijvoorbeeld waar en hoe u het water binnen een aandachtsgebied het best kunt bergen en afvoeren. Of welke gebieden het meest gevoelig zijn voor temperatuurstijgingen. Deze informatie vertalen we samen met betrokkenen in een uitvoerbare klimaatadaptatiestrategie. Met de juiste combinatie van groen en blauw pakken we zowel de wateroverlast als hittestress aan.

Werken
U heeft de kansen en bedreigingen in beeld en de juiste strategie bepaalt. Tijd voor het klimaatbestendig inrichten van de gekozen maatregelen. Vanuit een praktische inslag zoeken we voor de inrichtingsmaatregelen met u naar de perfecte balans tussen effect-, investerings- en exploitatiebijdrage. Daarbij zijn we gewend te denken en te werken met instrumenten als Duurzame GWW, LevensCyclus Analyse en BREEAM.

Risico’s uitsluiten
De projectgerelateerde risico’s brengen we voor u in kaart. Zo voorkomt u uitloop in tijd, kwaliteitsderving en overschrijding van de begroting. Daarnaast maken we de uitvoeringskosten van het ontwerp voor u inzichtelijk. Meer of minder riolering? Meer of minder maaiveldberging? Het zijn altijd kapitaalintensieve beslissingen. Wij zorgen voor de juiste informatie, zodat u de juiste beslissingen neemt over toe te passen maatregelen. Hiermee creëert u draagvlak voor maakbare plannen bij het bestuur en de omgeving.

Het behoud van een mooi en veilig Nederland. Dat is de missie waar wij met onze opdrachtgevers naar streven. Dit doen we door het werken aan gebiedsplannen waarin water, natuur, landschap en recreatie centraal staan. Van kleine ontwerpen tot het integraal opstellen van complexere inrichtingsprojecten. Door het combineren van diverse disciplines zijn we ook voor u in staat een stap verder te denken.

> Inrichting landelijk gebied

Het stedelijk gebied is een dynamische omgeving. Er zijn voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde. Nieuwe bouwmassa’s ontstaan, openbare ruimtes worden opnieuw ingericht. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan gebiedsplannen waarin het leefbaar en bruikbaar houden van de openbare ruimte centraal staan.

> Inrichting stedelijk gebied

KLIMAATADAPTATIE