Legionella

Om besmetting van personen met de Legionellabacterie te voorkomen, heeft de overheid voorwaarden gesteld aan leidingwater- en proceswaterinstallaties. Veel ondernemingen hebben al maatregelen getroffen om blootstelling te voorkomen, maar voldoen daarmee niet altijd aan de Arbowet of het Drinkwaterbesluit.

Legionella onderzoek en advies

Legionella  advies

Risicoanalyses, opstellen beheersplannen, bronopsporingen, NEN1006 keuringen, implementatie digitaal beheer. Zomaar een greep uit de mogelijkheden bij RPS analyse bv op het gebied van legionellapreventie.

Om besmetting met de Legionellabacterie te voorkomen, heeft de overheid voorwaarden gesteld aan drink – en proceswaterinstallaties. Gebouweigenaren en werkgevers hebben veelal reeds maatregelen getroffen, maar voldoen daarmee niet altijd aan regelgeving zoals de Arbowet, het Drinkwaterbesluit, de Drinkwaterwet, de Drinkwaterregeling en de NEN1006.

Legionella onderzoek

Onze adviseurs inventariseren de risico’s voor drink- en proceswater, verzorgen de toetsing aan relevante regelgeving, stellen beheersplannen op en verzorgen monsternames voor u. Desgewenst combineren wij het onderzoek met een helder advies op maat om de bijbehorende risico’s tot een minimum te beperken. Zeker in geval van industriële toepassingen waarbij water wordt verneveld, is een maatwerk traject zinvol. Arbo Informatieblad 32 “Legionella in industriële watersystemen” vormt hierbij de leidraad.

Risicoanalyse of NEN1006 keuring

Naast een uitgebreide risicoanalyse en implementatie van een beheersplan, bedoeld voor prioritaire gebouwen, is het ook mogelijk om een NEN1006 keuring uit te laten voeren. Dit is een meer beperkte vorm van inspecteren, en met name rapporteren, waarbij de gehele drinkwaterinstallatie wordt getoetst aan de NEN1006. Gesteld kan worden dat wanneer een installatie voldoet aan de NEN1006, er wordt beschikt over goede drinkwaterveiligheid. Legionellarisico’s worden hierdoor sterk teruggedrongen. Deze NEN1006 keuring is goed toe te passen in laagrisico objecten zodat wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht van een werkgever of gebouweigenaar. Voor beide vormen van inventariseren maakt RPS gebruik van een digitale inspectietool.

Digitaal beheer

Legionella preventie brengt veel zaken met zich mee, zoals uitgebreide procedures, wet- en regelgeving en papieren logboeken waarin alles te vinden is. Voor velen een onoverzichtelijk en tijdrovend proces. Met onze digitale beheertool brengt RPS hierin verandering aan. Met deze totaaloplossing is het mogelijk om zowel de risicoanalyse als het beheersplan én de logboeken gelijktijdig actueel te houden. Door het proces eenvoudiger en overzichtelijker te maken wordt de uitvoer van goed legionella beheer kinderspel.

rps-legionella
rps-legionella