Legionella beheersplan

In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd welke groepen in het hoge risicosegment vallen en daardoor verplicht zijn halfjaarlijks monsters te laten nemen. Daarnaast is men verplicht een risicoanalyse met legionella beheersplan voor leidingwater op te laten stellen door een daarvoor gecertificeerd bedrijf volgens BRL 6010.

In de risicoanalyse (RI&E) is vastgelegd:

  • Door welke installaties of werkzaamheden risico’s op legionellagroei kunnen optreden
  • Op welke wijze het gevaar op besmetting wordt verkleind of zelfs kan worden weggenomen
  • De totale controle op de waterinstallatie, zodat de eventuele risico’s op legionellagroei inzichtelijk worden gemaakt.

Legionella beheersplan
Een legionella beheersplan omvat periodieke preventieve maatregelen zoals monstername, temperatuurmetingen, het spoelen van weinig gebruikte tappunten, onderhoud van boilers en de controle van de keerklep. Tevens worden hierin de verantwoordelijke personen aangegeven.

Logboek bij legionella beheersplan
In het logboek wordt  de uitvoer van deze preventieve maatregelen bijgehouden en inzichtelijk gemaakt voor controle door het Waterleidingbedrijf of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij ieder beheersplan komt een bijpassend logboek.
RPS hecht grote waarde aan het nauwgezet bijhouden van de informatie, waardoor u altijd blijk geeft van het vervullen van uw zorgplicht.

Accreditaites en Certificeringen
Wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf, bent u ervan verzekerd volledig aan de wetgeving op dit gebied te voldoen. RPS analyse bv bezit het verplichte procescertificaat BRL 6010.
Monstername én analyse van leiding- en proceswater vindt plaats conform NEN6265. Serotypering legionella wordt uitgevoerd volgens eigen methode.

RPS analyse bv is erkend door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling en testlaboratorium. Het laboratorium is geaccrediteerd tegen de norm EN ISO/IEC 17025, de inspectie-activiteit is geaccrediteerd tegen de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020.

De analyses behorende tot de scope van accreditatie zijn geregistreerd onder nummer: L192. De scope van de inspectie-accreditatie is geregistreerd onder nummer: I143.

Beide scopes zijn beschikbaar via de website van de Raad voor Accreditatie.

Naast genoemde accreditaties is RPS analyse bv gecertificeerd voor de volgende normen:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • CO2 bewust certificaat, niveau 3
  • VCA*
  • BRL 6010, Legionellapreventie-advisering

LEGIONELLA BEHEERSPLAN