Legionella onderzoek en plan van aanpak

Veel ondernemingen hebben al maatregelen getroffen om blootstelling aan legionella te voorkomen, maar voldoen daarmee niet altijd aan de Arbowet of het Drinkwaterbesluit. De RPS-specialisten beoordelen uw systeem en stellen samen met u de mogelijke risico’s vast.

Diensten en faciliteiten

  • Verrichten van periodieke monstername binnen circa 5 werkdagen na aanvraag. Bij verdenking van een legionellabesmetting worden monstername en analyse desgewenst met spoed ingepland.
  • Onafhankelijke advisering door een deskundige bij het opstellen of beoordelen van een legionellabeheersplan, treffen van beheersmaatregelen etc. Oplossingsgerichte aanbevelingen worden helder gerapporteerd.

Kwaliteitsborging
RPS analyse bv bezit het certificaat voor het uitvoeren van legionella-preventie-advisering, BRL6010. Daarnaast is RPS analyse geaccrediteerd voor monstername en analyse, inclusief serotypering van legionella in leiding- en proceswater (eigen methode).

RPS analyse bv is erkend door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling en testlaboratorium. Het laboratorium is geaccrediteerd tegen de norm EN ISO/IEC 17025, de inspectie-activiteit is geaccrediteerd tegen de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020.

De analyses behorende tot de scope van accreditatie zijn geregistreerd onder nummer: L192. De MALDI-TOF, waar RPS sinds enige tijd over beschikt, valt ook onder deze accreditatie. De scope van de inspectie-accreditatie is geregistreerd onder nummer: I143.

Beide scopes zijn beschikbaar via de website van de Raad voor Accreditatie.

Naast genoemde accreditaties is RPS analyse bv gecertificeerd voor de volgende normen:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • CO2 bewust certificaat, niveau 3
  • VCA*
  • BRL 6010, Legionellapreventie-advisering

MALDI-TOF
De MALDI-TOF beschikt over een geavanceerde techniek. Op een metalen monsterplaatje strijkt de analist eerst een kleine hoeveelheid van de bacteriestam af. Vervolgens behandelt hij de bacteriën met een chemische stof. Daardoor breken de cellen open en komen de eiwitten vrij. Het verschil in de eiwitlading zorgt ervoor dat de kleinere eiwitmoleculen de detector sneller bereiken dan de grote. Op deze wijze ontstaat een uniek en soort specifiek massaspectrum. De identificatie van een onbekende bacterie gebeurt door een verkregen spectrum te vergelijken met referentiespectra in de database van de MALDI-TOF. Dit stelt de analist in staat het soort en type binnen een paar minuten te identificeren.

LEGIONELLA ONDERZOEK EN PLAN VAN AANPAK