Natuurtoets

Heeft u bouw- of uitbreidingsplannen? Doe een natuurtoets. Want activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde natuurwaarden zijn niet toegestaan. Behalve als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Met procedurebestendige oplossingen ondersteunen wij u bij het realiseren van uw plannen binnen de regels. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten.

Voldoen aan natuurwetgeving

In Nederland wordt de natuur beschermd via de Wet natuurbescherming. Het onderdeel ‘Soorten’ is van toepassing op alle beschermde planten en dieren. Het onderdeel ‘Gebieden’ is van toepassing op beschermde habitatsoorten en habitattypen die voor elk Natura 2000-gebied apart zijn aangewezen. Daarnaast is ook het onderdeel ‘Houtopstanden’ opgenomen in deze wet. Bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen adviseren en begeleiden wij u bij het naleven van deze wetgeving.

Quickscan

Allereerst inventariseren we binnen uw plangebied of beschermde natuurwaarden (en nabije omgeving) schade kunnen oplopen. Daarbij letten we niet alleen op de soorten zelf, maar ook op terreinkenmerken. Hiervoor zetten we een beknopt bureau- en veldonderzoek in van enkele weken. Als hieruit blijkt dat er geen schade zal optreden, of bij lichte ingrepen in minder kwetsbare natuur, volstaat zo’n quickscan.

Inzicht in vervolgstappen

Soms zijn negatieve effecten voor beschermde soorten en biotopen niet uit te sluiten. Dan is nader onderzoek nodig. Dat voeren we uit aan de hand van een voorgeschreven protocol en met specialistische onderzoeksmethoden. De resultaten geven u inzicht welke vervolgstappen u moet nemen om aan de Flora- en faunawet dan wel Natuurbeschermingswet te voldoen.

Ecologisch werkprotocol

Als uit vervolgonderzoek blijkt dat er wel negatieve effecten zijn, dan stellen we een plan op om die te voorkomen of te verminderen met mitigerende maatregelen. Is dat niet mogelijk, dan zijn compenserende maatregelen vereist. Ook die stellen we op en leggen we aan u voor. Al deze aanpassingen leggen we voor u vast in een ecologisch werkprotocol. En indien nodig vragen we met onze analyse en het werkprotocol als onderbouwing, een ontheffing of vergunning voor uw project aan.

RPS natuurtoets 3
RPS natuurtoets 3

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?