Opsporen conventionele explosieven

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) rukt jaarlijks ruim 2500 keer uit na meldingen over aangetroffen explosieven in de Nederlandse bodem. Dat levert niet alleen gevaar op bij graaf- of baggerwerkzaamheden. Ook de uitvoering daarvan loopt vertraging op. Wij begeleiden van a tot z bij het opsporen van conventionele explosieven. Zo kunt u zich risicovrij en zorgeloos richten op uw kerntaak.

Risico-inventarisatie
Voor gemeenten en projectontwikkelaars behoort explosievenonderzoek tot de verplichte risico-inventarisatie voor grondroerende werkzaamheden. Bij onvoldoende onderzoek kan Inspectie SZW het werk stilleggen. Aanwezige conventionele explosieven kunnen alsnog afgaan als er in de nabijheid grondverzet, graaf- en heiwerkzaamheden in de bodem plaatsvinden. Bijvoorbeeld als gevolg van trillingen.

Explosievenonderzoek
RPS Group is wereldwijd een toonaangevende partij in explosievenonderzoek. Voor RPS Nederland vormt het daarom een logische aanvulling op de dienstverlening binnen stedelijk en landelijk gebied. Onze getrainde en gecertificeerde experts bieden advies en ondersteuning binnen het gehele niet-gesprongen explosieventraject. Van vooronderzoek tot vrijgave. Dit ervaren team werkt volgens de WSCS-OCE wetgeving en aanvullende interne werkprotocollen. U krijgt één aanspreekpunt en tijdig inzicht in de risico’s.

WSCS-OCE gecertificeerd
RPS is WSCS-OCE gecertificeerd voor zowel deelgebied A (werkzaamheden voor opsporen van conventionele explosieven) als deelgebied B (organisatie van civieltechnische activiteiten die de opsporing van conventionele explosieven mogelijk maken en onder eindverantwoordelijkheid van het opsporingsbedrijf worden uitgevoerd). Een WSCS-OCE-certificering bevat alle eisen waaraan een civiel opsporingsbedrijf moet voldoen en is wettelijk geregeld. Hiermee bent u ervan verzekerd dat alle werkzaamheden zorgvuldig en veilig uitgevoerd worden.


Zo werkt een opsporingstraject

In vier stappen naar bommen en granaten in de grond.


Stap 1 Historisch vooronderzoek
Een historisch vooronderzoek biedt uitsluitsel over de risico’s in het projectgebied. Bronnen hiervoor zijn gemeentelijke, provinciale en nationale archieven, zoals NIOD en NIMH. Aangevuld met luchtfoto’s, historische kaarten en contra-indicaties, zoals munitieruiming. Op basis van de resultaten wordt een projectlocatie volgens de WSCS-OCE richtlijnen vrijgeven of is detectieonderzoek vereist.

Projectgeboden risicoanalyse
Voor grote en complexe projecten is het na het historisch vooronderzoek raadzaam een projectgebonden risicoanalyse uit te voeren. Hierbij kijkt de adviseur naar de uit te voeren werkzaamheden. Hij onderzoekt specifiek wat de daaruit voortvloeiende gevaren zijn met de verwachte conventionele explosieven. Denk aan specifieke risico’s rondom bodemverontreiniging en de gevaren van trillingen tijdens heiwerkzaamheden.

Stap 2 Detectieonderzoek
Voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden binnen een verdacht gebied vormt een detectieonderzoek de eerste stap voor het in beeld brengen van eventueel aanwezige conventionele explosieven. De senior-deskundige analyseert de detectieresultaten en verwerkt ze in een detectierapportage met bijbehorende tekening. Het vormt de input voor het vervolgplan om tot een vrijgave van het gebied te komen.

Stap 3 Benaderen
Als de senior OCE-deskundige de verdachte objecten heeft geselecteerd in de detectiedata, zet hij de verdachte objecten uit met een GPS-systeem. Een team van specialisten (senior OCE-deskundige en een assistent) benadert de verdachte objecten. Ook identificeert het team conventionele explosieven en stelt ze veilig tot aan de overdracht aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).

Stap 4 Procesverbaal van oplevering
Na het onderzoek kan er zonder risico gewerkt worden in het afgebakende gebied. De opdrachtgever krijgt een Procesverbaal Van Oplevering (PVO) met onder meer de resultaten van het onderzoek. Hierin staan onder meer de horizontale en verticale afbakening van het vrijgegeven gebied en de toegepaste werkmethode beschreven. Verder treft de opdrachtgever er een revisietekening aan waarin het onderzochte gebied staat weergegeven in het Rijkdriehoekstelsel*.

*Cartesisch coördinatenstelsel voor Nederland in meters.

In Nederland ligt bijna 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Logisch dat bij elk aanleg- of reconstructieplan de ondergrondse infrastructuur een grote rol speelt. Hoe gaat u om met de planvorming en engineering? Wat komt er allemaal kijken bij de realisatie? En heeft u aan het omgevingsmanagement gedacht? RPS heeft alle disciplines in huis voor de aanleg van nieuwe tracés, het verleggen of aanpassen van kabels en leidingen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

> Kabels en leidingen

OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN