Directievoering en toezicht

De ogen en oren van de opdrachtgever op de bouwplaats. Met oog voor kwaliteit, efficiency, geld en tijdige levering zijn onze bouwplaatsmanagers betrokken en actief.

De Directievoerder en Toezichthouder (Opzichter) van bouwprojecten beschouwen wij als één team met verschillende rollen: De directievoerder als bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie en de toezichthouden als bewaker van kwaliteit, planning, administratie en veiligheid. De toezichthouder is het verlengstuk van de directievoerder en vormt, wat betreft direct operationele bouwzaken, zijn ogen en oren. Dit vraagt om verschillende persoonlijkheden, de één communicatief en de ander inhoudelijk sterk. We vinden het dan ook van belang dat beide complementair aan elkaar functioneren.

Essentiële aspecten

Borging kwaliteit in het Bouwproces

In het uitvoeringstraject herkennen we vijf kwalitatieve aspecten:

  • Bestek en (bouwvoorbereiding)tekeningen.
  • We stellen voor start uitvoering een Risicoplantoets op, waarmee bepaald wordt waar aandachtspunten liggen tijdens de uitvoering.

Productietekeningen

De hoofdaannemer produceert de productietekeningen. Deze worden onder onze leiding in een gezamenlijke sessie met de overige adviseurs en de opdrachtgever gecontroleerd, beoordeeld en vervolgens aangepast.

Materialen en producten

Bij aanvang van de werkzaamheden stellen we een Kwaliteittoetsplan op, waarin we vastleggen hoe we producten beoordelen/toetsen en wat we doen bij eventuele afwijkingen. Verder is een planning onderdeel van dit plan, zodat we ook de momenten van beoordeling/toetsing vastleggen.

Verwerking op de werkvloer

Zodra de aannemer is gecontracteerd en zijn productietekeningen definitief zijn, beleggen we een kick-off met alle partijen. Tijdens deze kick-off legt de aannemer uit hoe hij het werk zal realiseren. Naast deze kick-off focussen we ons tijdens de bouw op het 5S-principe op de werkvloer): Selecteren, Sorteren, Schoonmaken, Structureren en Stimuleren. Dit principe is ontleend aan de Lean Bouwen methode. Verwerking diverse materialen in (half)producten Tijdens de bouw wordt gecontroleerd of de aannemer zich aan zijn kwaliteitsplan houdt en hoe de verwerking van materialen is, die uiteindelijk in de producten terecht komen. Eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd.

Samenwerking in het bouwproces

Samenwerken is een mix van respect, vertrouwen en passie voor het vak bouwen. Om een goede samenwerking voor elkaar te krijgen, organiseren we een kick-off met alle deelnemers; van opdrachtgever tot en met aannemer. Het doel van deze kick-off is kennismaken met elkaar, procesafspraken vastleggen en eventuele grijze gebieden benoemen. Ondanks de juridisering van het bouwproces en de daarbij behorende claimcultuur streven wij (met inachtneming van contractuele verplichtingen) naar een optimale samenwerking tussen projectpartners.

Dit doen we door voorafgaand aan het realisatieproces duidelijkheid te verschaffen omtrent de wijze waarop we met elkaar communiceren en elkaar informeren. Hiervoor stellen we een Project Communicatie en Informatieplan op waarin helderheid wordt verschaft over de verantwoordelijkheden, mandaten en de wijze waarop bijvoorbeeld omgegaan wordt met wijzigingen

Wijzigingenmanagement (change management) is een constante factor geworden in de bouwwereld. Door vooraf heldere afspraken te maken kan worden voorkomen dat allerijl op het laatste moment nog iets moet worden aangepast. Dit leidt onvermijdelijk tot fouten. RPS heeft de tools om hier efficiënt meet om te gaan.

Risico beheersring & Voorkomen van meerwerk

Beheersing van risico’s

De beheersing van de risico’s start met een Risicoplantoets, waarna de noodzakelijke maatregelen worden vastgesteld om het risico te voorkomen. Deze toets wordt gedaan aan de hand van de bestekken en bijbehorende tekeningen.

Voorkomen van meerwerk

Door proactief de uit te voeren onderdelen in werkvoorbereiding van de aannemer aan te kaarten, kan meerwerk worden voorkomen. Veel meerwerk wordt veroorzaakt door verkeerde aannames of te laat opgestarte werkvoorbereiding. Wij streven er naar dat tijdig de juiste werkplannen worden gemaakt zodat de werkvoorbereiding op tijd gestart kan worden.

Wijzigingen hebben altijd een grote invloed op meerwerkkosten. Door adequaat een wijzigingsplan op te stellen (welke zaken kunnen eventueel in de toekomst wijzigen). Is beperking van de meerwerkkosten mogelijk.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?