Nieuw vastgoed

Nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en transitie van gebouwen zijn vormen van ‘nieuw en vernieuwd vastgoed’. RPS helpt u als integraal ingenieurs- en adviesbureau met het initiëren, vormgeven, toetsen en budgetteren en adviseert in het vaststellen van een effectieve aanpak en passende bouwmanagementstructuur voor de beheersing van uw project. Zodat u precies dat krijgt wat is afgesproken, voor de juiste kwaliteit, op tijd en binnen het beschikbare budget.

Uw project onze zorg

U wilt nieuw gaan bouwen of bent van plan iets te vernieuwen aan een bestaand gebouw. Om vanuit uw bedrijfsdoelstellingen en ambitie te komen tot een definitief programma van eisen is een uitdagend en intensief traject. Is het project haalbaar, betaalbaar en realiseerbaar? Past het bij de wensen en verwachtingen van alle stakeholders? Wat is er nodig om het project daadwerkelijk te kunnen realiseren? En hoe worden de projectrisico’s beheerst? Onze zeer ervaren bouwmanagers gaan aan de slag met uw vragen en nemen uw zorg uit handen. Zij kunnen beschikken over RPS collega’s met een brede expertise van diverse vakdisciplines en daarbij werken we samen met partners voor ontwerp en bouwkosten. Diverse onderzoeken die nodig zijn in een initiatieffase kunnen we zelf uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn vooronderzoek bij gemeente met betrekking tot bestemmingsplan, vergunningsvoorwaarden, nader OCE onderzoek (opsporen conventionele explosieven) en flora en fauna omstandigheden.

De wijze van beheersing en auditen van projecten (eventueel UAV-gc) wordt ondersteund met nieuwe sturingsmethodieken zoals Systeemgerichte Contract Beheersing en een online bouwdossier.

Bouwfasen

Initiatie en definitie

Uw project begint met de initiatie en definitie: wat wilt u bereiken met uw project en hoe wilt u dat gaan realiseren? Onze bouwmanager ondersteunt u in het definiëren van uw project.

De toegevoegde waarde van de RPS bouwmanager in deze fase is dat het gedefinieerde project zo concreet en compleet mogelijk in beeld wordt gebracht zodat dit door architect, constructeur en installatie-adviseurs uitgewerkt kan worden. Deze fase wordt afgesloten met het maken van een globale kostenraming (op basis van kengetallen) voor het reserveren of vrijmaken van een budget en een globale planning. Resultaat: Uitgewerkt Programma van Eisen, kostenraming en planning.

Ontwerp

Het vertalen van het PvE van schetsontwerp tot definitief ontwerp vraagt een projectmatige aanpak waarbij taken en werkzaamheden zijn toebedeeld aan de diverse (vak)specialisten. Onze bouwmanager neemt hierin samen met u en andere stakeholders de regie en stuurt het ontwerpteam aan in de verschillende fasen van het ontwerpproces en vergunningen traject. Resultaat: Op een door u en andere stakeholders geaccepteerd definitief ontwerp (DO) inclusief bouwkostenraming (elementenraming) en benodigde vergunningen.

Bouw voorbereiding

Tot de voorbereiding van een ‘nieuw’ bouwproject behoort het verder uitwerken van de (ontwerp)technische specificaties en eventueel aanvullend deskresearch of specialistische onderzoeken. Dit is noodzakelijk om te komen tot een bestek en technische ontwerptekeningen (bestektekeningen) die gebruikt voor een goed aanbestedingstraject. Onze bouwmanager adviseert u hierin en managet het geheel aan voorbereidingstaken, het leggen en onderhouden van de contacten met specialistische adviseurs en externe instanties. Een deel van deze expertise hebben wij in eigen huis, maar voor constructie, ontwerp en kosten werken we samen met een partner. Uiteraard verzorgen wij u indien wenselijk ook bij het aanbestedingstraject, al dan niet in samenwerking met uw afdeling inkoop, voor u, tot en met de beoordelen van de aanbiedingen en het afgeven van een gunningsadvies. Resultaat: Het project is optimaal voorbereid zodat u klaar bent om het project te gaan realiseren. Op grond van volledige projectdocumenten en selectie- en gunningsdocumenten kan worden aanbesteed voor uitvoering

Realisatie

Om projecten succesvol te realiseren is naast een goed opgezette en doordachte projectmatige beheersing een procesmatige aanpak nodig. Onze bouwmanager zal samen met u hiervoor een optimaal op elkaar afgestemd projectteam samenstellen met specifiek aandacht voor de stakeholders en omgevings- en kwaliteitsmanagement. Onze bouwmanager draagt tijdens de uitvoering samen met de aannemer(s) zorg voor de projectadministratie, de bewaking van het budget (meer- en minderwerken), de planning en beheersing van de kwaliteit en de mogelijke project- en veiligheidsrisico’s. Dit alles gericht op een efficiënte en effectieve samenwerking waarbij u als opdrachtgever altijd goed op de hoogte bent, tijdig wordt geïnformeerd over bijzonderheden en andere stakeholders ook kunnen beschikken over de benodigde informatie en op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld door middel van online projectwerkomgeving.

Een online projectwerkomgeving draagt bij aan meer eenduidigheid in informatie en zorgt voor een efficiëntieslag. Voorafgaand aan de uitvoering wordt deze omgeving ingericht ten behoeve van een gestructureerde vastlegging van alle projectdocumenten en informatie. Deze informatie is voor u en alle stakeholders toegankelijk door middel van een vooraf ingesteld autorisatieprotocol via een beveiligde internet werkomgeving. Zo houdt u als opdrachtgever zicht en grip op het project en kunt u op basis van actuele informatie bijsturen wanneer dat nodig is. Het goed op orde hebben van een projectwerkomgeving (bij voorkeur online, zie Vastgoeddossier Online) is wat ons betreft een voorwaarde voor een optimale kwaliteits- en risicobeheersing en adequate informatieoverdracht.

Wij zijn van mening dat aannemers steeds beter instaat zijn om zelf meer verantwoording te nemen voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. Onze bouwmanager stuurt er zoveel mogelijk op aan dat de aannemer eigen verantwoordelijkheid neemt door aantoonbaar het project te bewaken op de GROTICK beheers aspecten (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit.

Om hierop toe te zien voert de onze bouwmanager steekproefsgewijze controles uit die worden bepaald op basis van een vooraf met u als opdrachtgever opgesteld risicodossier. Dit wordt opgesteld op basis van een werk- en kwaliteitsplan van de aannemers die is opgesteld op basis van het gedachtegoed ‘Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB, ook wel ‘Werken onder kwaliteitsborging’ genoemd)’. Hoe beter de aannemer dit doet hoe minder controle er nodig is door de onze bouwmanager, directievoerder of opzichter. Uiteraard moeten eisen op dit vlak vooraf zijn meegenomen in de aanbesteding. Resultaat: van Uw project is optimaal beheerst en alle maatregelen zijn getroffen om ‘in control’ te zijn – van de start tot en met de oplevering.

Oplevering en nazorg

Een bouwproject is pas klaar wanneer het is opgeleverd, alle restpunten zijn afgehandeld en het financieel is afgerond en afgesloten. Tijdens de onderhouds- en garantieperiode moet ook de vastlegging van de vastgoedgegevens in uw eigen systeem worden geborgd. Daartoe is het van belang dat alle relevante projectgegevens worden overgedragen aan de afdeling die verantwoordelijke is voor het beheer. Het gaat hierbij om alle projectgegevens uit het ‘projectdossier online’ en specifiek bijvoorbeeld ook om revisiegegevens (tekeningen), productcertificaten, garantiecertificaten, onderhoudsvoorschriften, gebruiksinstructies.

Onze bouwmanager coördineert bij de oplevering van het werk en het overdragen van alle projectgegevens aan u als opdrachtgever en de stakeholders waaronder specifiek de gebruikers en de afdeling beheer. Hij kan ook samen met de aannemer assisteren bij de ingebruikneming.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw bestanden
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?