Hulp bij de informatieplicht energiebesparing?

RPS kan op meerdere manieren ondersteunen in dit proces. Wij kunnen helpen om de erkende maatregelen lijst te interpreteren en in te vullen. Als het daarvoor nodig is, hebben we de juiste kennis en expertise in huis om op basis van inspectie of onderzoek te zien of al aan de maatregelen voldaan wordt of niet.

Is er bewijslast nodig bij het invullen van de erkende maatregelenlijst in het e-Loket, dan kan RPS daar op verschillende manieren bij helpen. RPS kan erkende maatregelenscan, energielabels en maatwerkadviezen opstellen, hieruit blijkt dan dat aan de maatregel reeds voldaan is. Daarnaast kan hiermee onderbouwd worden dat maatregelen niet binnen 5 jaar zijn terug te verdienen en dus niet hoeft uit te voeren.

RPS kan ook helpen bij het opstellen of aanpassen van de MJOB, zodat u in het e-Loket kunt aantonen dat de maatregelen weliswaar nog niet uitgevoerd zijn, maar wel ingepland zijn. Daarmee wordt dan ook aan de wet voldaan.

Inspecties & Advies

RPS kan voor u de erkende maatregelen scannen tijdens een visuele inspectie. Hierbij wordt aangegeven welke maatregelen al uitgevoerd zijn, en welke nog uitgevoerd dienen te worden. Nadeel hierbij is dat alleen gekeken wordt naar de aanwezigheid (of afwezigheid) van een maatregel, er wordt niet gekeken of de maatregel daadwerkelijk in vijf jaar is terug te verdienen.

Met een maatwerkadvies wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden van uw gebouw om te verduurzamen. Bij dit inzicht worden de erkende maatregelen bekeken op toepasbaarheid en uiteindelijke terugverdientijd met impact op energiegebruik en CO2-reductie.

Uiteraard kan RPS ook energielabels opnemen en afmelden. Voor kantoren is het verplicht vanaf 2023 een Energielabel C te hebben, Door nu een maatwerkadvies uit te voeren, kan er de komende paar jaar in de onderhoudsbegroting al rekening gehouden worden met de aanpassingen die nodig zijn om tot minimaal label C in 2023 te komen.

RPS-energie-informatieplicht-ondersteuning-1
RPS-energie-informatieplicht-ondersteuning-1

Aanvullende diensten

EED-audit

Naast de wettelijke verplichtingen op gebouwniveau, zoals Energielabel en Erkende maatregelen, heeft de overheid ook een instrument dat ze inzetten om energiebesparing bij bedrijven en organisaties te monitoren. Indien je voldoet aan de gestelde eisen, dan moet er een EED-audit uitgevoerd te worden.

RPS kan deze audit uitvoeren en in samenspraak met het bevoegd gezag kijken of er gebruik gemaakt kan worden van ‘uniforme huisvesting’ waardoor niet alle locaties onderzocht dienen te worden maar een representatieve steekproef voldoende is. De EED-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming en dient om de vier jaar opnieuw opgesteld te worden.

Een EED-audit bestaat uit:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer).
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden.
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende vier jaar.
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

De MJOB voor de eerstvolgende jaren kan RPS voor u opstellen op basis van inspecties van het vastgoed, al dan niet volgens de richtlijnen voor conditiemeting (NEN 2767). Door deze inspecties wordt duidelijk welke bouwdelen daadwerkelijk onderhoud behoeven en in welke mate.

Ook beleidsmatige keuzes kunnen als input voor de MJOP worden gebruikt. Is er bijvoorbeeld al vastgesteld dat een complex gesloopt wordt, of dat er op een later moment investeringen in het complex plaatsvinden, dan kan dat tot een lager gewenst onderhoudsniveau leiden. Uiteraard is wind- en waterdicht en veilig daarbij de ondergrens.

Daarnaast kunnen we de duurzaamheidsmaatregelen in de meerjarenonderhoudsbegroting opnemen om zo de verduurzaming te faseren en zoveel mogelijk op natuurlijke momenten plaats te laten vinden.. Dit MJOB kan dan gebruikt worden om in het e-loket van de informatieplicht aan te tonen dat bepaalde maatregelen weliswaar nog niet uitgevoerd zijn, maar wel in de planning staan.

Energie analyse & diagnose

Een van de erkende maatregelen is het hebben van een Energie Beheers Systeem, waarmee je de energiegebruik kan monitoren en analyseren. Dit kan RPS ook voor u doen. Wanneer je een slimme meter hebt in je gebouw kunnen wij deze uitlezen. Op basis hiervan kunnen we het gebruik aan energie analyseren maar ook een diagnose maken. Op basis van deze analyse & diagnose kunnen we zien of bijvoorbeeld de installaties goed zijn ingesteld en niet de ventilatie door draait buiten de gebruikstijden. Dit kunnen we doordat het energieverbruik vanuit het energielabel wordt vergeleken met het daadwerkelijk operationeel verbruik.

Wanneer er verduurzamingsmaatregelen zijn uitgevoerd kunnen we verifiëren of de maatregel het gewenste effect heeft. Mocht dit niet zo zijn, dan zien we dat meteen en kunnen we dit nog verder optimaliseren of kunnen we aanvullende maatregelen treffen.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.