Waterhuishouding

De klimaatverandering heeft gevolgen voor de waterhuishouding in uw gebied. U wilt bij droge zomers genoeg oppervlaktewater en grondwater op voorraad houden. Bij natte weersomstandigheden streeft u naar het effectief bergen en afvoeren van water. Bij RPS werken we dagelijks aan het slim verbeteren van watersystemen. Voor nu en in de toekomst.

Analyseren watersysteem

Samen met betrokken partijen adviseren wij hoe u het watersysteem klimaatbestendig en robuust inricht. Dit doen we onder meer door een inventarisatie in het veld, het betrekken van de beheerders en een knelpuntenanalyse op basis van bestaande gegevens. Zo helpen we u aan een goed beeld over het functioneren en verbeteren van het watersysteem.

Doeltreffende maatregelen

In een effecten- of variantenstudie werken we maatregelen verder uit. Vervolgens komen we samen met u tot een voorkeursvariant voor de te nemen stappen. Het gebruik van een multicriteria-analyse staat garant voor de beste beslissing. Daarmee krijgt u inzicht in de meest kosteneffectieve maatregelen.

Peilbeheer

Bij het opstellen van integrale peilbesluiten kijken wij met een brede blik naar het watersysteem. Wij brengen alle waterpeil gerelateerde belangen in beeld en actualiseren de gebiedsbeschrijvingen. Inventariseren of peilen gehandhaafd blijven en er klachten zijn over de vastgestelde peilen. U ontvangt een nieuw peilvoorstel met bijbehorend maatregelenpakket. Zo beschikt u altijd over een actueel peilbesluit.

Zoetwater

Voor een optimale waterhuishouding is het van belang de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn vast te stellen. Wij gaan uit van een adaptieve aanpak waarmee u inspeelt op klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen. Met het voorzieningenniveau brengen wij de beschikbaarheid van water in normale en droge omstandigheden helder voor u in beeld. Uiteraard altijd in overleg met de gebruikers.

Waterhuishoudkundige plannen en meer

Voor het realiseren en behouden van een goede waterhuishouding ondersteunen we u op diverse vlakken:

 • watersysteeminventarisaties en –analyses
 • waterhuishoudkundige plannen
 • watergebiedsplannen en peilbesluiten
 • ontwerp en inrichting watersystemen
 • hydraulische berekeningen aan- en afvoer
 • waterberging / wateroverlast (NBW)
 • zoetwaterproblematiek
 • verdrogingsstudies
 • effecten- en variantenstudies
 • gebiedsproces, omgevingsmanagement en actorenanalyse
 • beheer- en onderhoudsplannen

Gerelateerd nieuws

15.05.19

Grip op grondwaterstanden

  Van wateroverlast tot hittestress. De klimaatverandering laat ook de gemeente Utrecht niet onberoerd. Met 200 meetsensoren door de stad krijgen én houden zij met RPS grip op de grondwaterstanden. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Julia Donker, hoofd stedelijk…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier de relevante tekeningen en/of bestanden indien beschikbaar.
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?