Bodem

Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Onze ondersteuning betreft het gehele traject van bodemonderzoek, van historisch vooronderzoek tot en met saneringsonderzoek en uitvoering. We verrichten onderzoek in het kader van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld bij bouw- of milieuvergunningen. Maar we verrichten ook bodemonderzoek op privaat initiatief, wenselijk bij het in kaart brengen van mogelijke risico’s bij de aankoop van een locatie.

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden wordt eerst een historisch onderzoek conform de richtlijn NVN 5725 uitgevoerd. Hierin worden mogelijke bodemverontreinigende activiteiten op en in de directe omgeving van de locatie geïnventariseerd. Vervolgens wordt door veld- en laboratoriumonderzoek de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit in kaart gebracht overeenkomstig de richtlijn NEN 5740. Alle analyses worden uitgevoerd door geaccrediteerde milieulaboratoriums. Wanneer uit onderzoek blijkt dat er verontreinigingen aanwezig zijn, zal door middel van passend, aanvullend (nader) onderzoek de exacte aard en omvang hiervan worden vastgesteld. Aan de hand van deze informatie kan vervolgens een uitspraak gedaan worden over de ernst en omvang van de verontreiniging en de spoedeisendheid van een eventuele sanering.

Begeleiding bodemsanering

Indien uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat op locatie meer dan 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater is verontreinigd boven de interventiewaarde dan is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor een saneringsplicht geldt. Ook bij het aantreffen van een ‘recentelijk geval’ (ná 1987) met een beperkte omvang kan er sprake zijn van een saneringsplicht / zorgplichtbeginsel. In bepaalde gevallen is het fysiek ontgraven overigens niet noodzakelijk. Middels isolatie en een kadastrale aantekening kan in bepaalde gevallen al worden voldaan aan de saneringsplicht.

RPS beschikt over ervaren projectleiders om voor u het gehele saneringstraject te verzorgen. Van saneringsonderzoek tot en met milieukundige begeleiding, verificatie, directievoering, opstellen van de evaluatierapportage en het verkrijgen van de beschikking hierop. Onze gecertificeerde milieukundige begeleiders in het veld houden toezicht op het milieutechnische verloop en of de sanering conform de eisen wordt uitgevoerd.

 

Uitvoeren van partijkeuringen (AP04)

Wanneer de kwaliteit van de bodem dient te worden vastgelegd, moet voldaan worden aan de Wet bodembescherming (Wbb). De te hanteren normen en richtlijnen staan omschreven in de NEN 5740. Voor het afvoeren en toepassen van grond is echter het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) van toepassing en vormt een NEN-onderzoek onvoldoende bewijs. Door de handhaver wordt in voorkomende gevallen veelal een partijkeuring (AP04-onderzoek) geëist.

RPS beschikt over deskundige adviseurs en Kwalibo -erkende monsternemers die u van dienst zijn, indien aan het Besluit bodemkwaliteit moet worden voldaan. Ook bij grootschalig grondverzet kunnen wij u van dienst zijn bij de implementatie van het Bbk. Ons bureau keurt partijen grond zowel in depot als in situ en draagt er zorg voor dat de analyses worden uitgevoerd door geaccrediteerde milieulaboratoria.

Onderzoek naar asbest in bodem

Bij de (her)ontwikkeling van terreinen en het (her)gebruik van grond speelt de aanwezigheid van asbest een steeds grotere rol. Binnen de RPS groep hebben wij de beschikking over intermediairs op het gebied van asbest, arbo en milieu maar beschikken wij ook over een geaccrediteerd asbestlaboratorium. Zo kunnen wij u een geïntegreerde oplossing bieden bij de problematiek van asbest-in-grond. Bij bodemonderzoek en sanering, zowel in het kader van de Wet bodembescherming als het Besluit bodemkwaliteit en het Bouwstoffenbesluit. RPS voert zowel onderzoeken uit conform de richtlijn NEN5707 (asbest in grond) en de NEN5897 (asbest in puin).

Cultuur- en geotechnisch advies

Op basis van het cultuurtechnisch onderzoek (inventarisatie en veldwerk) wordt een gericht advies uitgebracht voor de grond- en cultuurtechnische werken ten behoeve van leidingaanleg. Aan de hand van gedetailleerde tracébeschrijving, waarin landschap, geo-morfologie en geo-hydrologie aandacht krijgen, wordt de huidige situatie vastgesteld. Vervolgens geven wij advies over de uitvoeringswijze om onherstelbare schade aan landschap, natuur en cultuurgronden te voorkomen en over de manier waarop de terreinen in de oorspronkelijke staat kunnen worden teruggebracht. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de kruisingen van leidingen met wegen en waterlopen.

Grondwatermeetnetten en monitoring

Een goed functionerend netwerk van peilbuizen verschaft een goed inzicht in het grondwatersysteem. Onze veldploeg wordt ingezet voor het bepalen van de lokale bodemopbouw, het plaatsen en inmeten van peilbuizen en het programmeren en installeren van dataloggers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mobiel gis voor efficiënte gegevensverwerking. Door middel van monitoring kan tevens een duidelijk beeld worden verkregen van het gedrag van een grondwaterverontreiniging in de tijd qua mogelijke (natuurlijke) afbraak en verspreiding van de verontreiniging. Onze experts adviseren u bij het inrichten van een meetnet, het opstellen en uitvoeren van een monitoringsplan en het verwerken, interpreteren en presenteren van de verkregen grondwatergegevens.

RPS-bodemonderzoek
RPS-bodemonderzoek

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?