Gebiedsinrichting

Inrichten en beheer van stad en land

Het beschermen en in stand houden van een prettige leef-, woon-, en werkomgeving is essentieel voor de toekomst van Nederland. Wij voelen ons thuis in gebiedsinrichting én het beheer van stad en land. Zijn actief binnen de techniek, ecologie, waterbeheer en (water)bodem. Juist daar waar de natuur- en wateropgaven groot zijn.

Tom Denayère

Maakbare plannen

Bij het inrichten van een gebied geldt duurzaam en verantwoord beheer als vertrekpunt. RPS beseft dat de beschikbare ruimte en financiële middelen hun grenzen kennen, maar hierdoor ook kansen bieden. Daarom zoeken we naar integrale oplossingen met meerwaarde. Zo proberen we in projecten verbindingen te creëren tussen blauwe en groene doelen. De uitdaging is uw project optimaal te laten aansluiten op de wensen en behoeften van uw potentiële gebruikers.

Betrokken werkwijze

Om uw projectdoelen te realiseren en daarop te sturen, staat samenwerken centraal. We sturen erop aan uw (toekomstige) beheerder(s) en gebruikers vroegtijdig bij het project te betrekken. Alle gebiedskennis, ervaringen en wensen komen daardoor samen. Die input brengen we van denken naar doen. Bovendien creëren we enthousiasme en betrokkenheid die cruciaal zijn voor het slagen van uw project.

Grip houden    

Ieder project kent specifieke kansen en risico’s. Daarom houden onze specialisten zo goed mogelijk grip op uw situatie. Dit doen we door te werken van groot naar klein. Hiervoor hanteren we uitgangspunten die zijn gebaseerd op een praktijkgerichte benadering van actuele vraagstukken. En op het verkrijgen van een breed draagvlak door goed omgevingsmanagement. De voortgang toetsen we aan de doelen, op vooraf afgesproken momenten.

Subdiensten

Klimaatadaptatie

Hebben de klimaatscenario’s uw gemeente al aan het denken gezet? Bent u voorbereid op intensievere buien en onaangenaam hetere zomers? Moet u maatregelen nemen? En welke dan? Blauwgroene werk- en denkkracht zit in de oorsprong van bureau. Door het slim combineren van deze expertises dragen wij bij aan het klimaatbestendig inrichten van uw stad of dorp.

Inrichting landelijk gebied

Het behoud van een mooi en veilig Nederland. Dat is de missie waar wij met onze opdrachtgevers naar streven. Dit doen we door het werken aan gebiedsplannen waarin water, natuur, landschap en recreatie centraal staan. Van kleine ontwerpen tot het integraal opstellen van complexere inrichtingsprojecten. Door het combineren van diverse disciplines zijn we ook voor u in staat een stap verder te denken.

Inrichting stedelijk gebied

Het stedelijk gebied is een dynamische omgeving. Er zijn voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde. Nieuwe bouwmassa’s ontstaan, openbare ruimtes worden opnieuw ingericht. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan gebiedsplannen waarin het leefbaar en bruikbaar houden van de openbare ruimte centraal staan.

Klimaatstresstest

Wat zijn de kwetsbare gebieden in uw stad? Hoe reageert uw infrastructuur op een hevige bui na langdurige droogte? Is uw rioolstelsel nog robuust genoeg ingericht? Met de klimaatstresstest zoeken we samen met u de grenzen op van wat uw watersysteem, riolering en openbare ruimte aankan.

Contractering

Heldere afspraken maken met een uitvoerende partij in een goed contract is de basis voor een constructieve samenwerking. Immers je geeft je project uit handen. Maar hoe houd je nu controle op het te bereiken resultaat? Wij zijn uw partner die waakt over uw projectdoelstellingen. Zowel bij de contractkeuze als bij het pragmatisch beheersen van de uitvoering van contracten.

UAV gc-contracten

Regisseur op afstand? Innovatieve oplossingen? Dat klinkt aantrekkelijk. Een geïntegreerd contract onder UAV gc biedt immers meer ruimte en vrijheid om een zinvolle verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan te brengen. Fase voor fase verzorgen wij de communicatie en coördinatie met de opdrachtnemers en betrokken partijen.

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Geïntegreerde contractvormen vragen om andere beheersinstrumenten. Zo ligt bij een geïntegreerd UAV gc-contract de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering van het project bij de aannemer. Hoe houdt u als opdrachtgever vinger aan de pols bij het op afstand sturen daarvan? Krijgt u wel wat er in het contract gedefinieerd staat? En hoe beheerst u de risico’s van uw project? Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een methode die antwoord geeft op deze vragen.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.