Tracé engineering

Is een verzwaring of verlegging van uw netwerk noodzakelijk? Of een nieuwaanleg voor het leveren van energie of uw pijpleidingtransport? Wij ondersteunen u bij het optimaliseren van uw tracés. Van planvorming en tracé-engineering tot en met realisatie. Dit doen we op basis van jarenlange ervaring en goede contacten met de bevoegd gezagen en andere netwerkbeheerders. Zo komt u tijdens een project nooit voor verrassingen te staan.

Planvorming kabels en leidingen
Voor een goede en snelle aanpak vormt een goed inzicht in uw wensen het startpunt. Vaak is bij de planvorming alleen aandacht voor de ondergrondse infrastructuur. Maar u wilt toch ook rekening houden met andere factoren? Denk aan de bovengrondse infrastructuur, bestemmingsplannen, vergunningseisen, omgevingsaspecten en het maatschappelijk draagvlak. Wij brengen deze factoren samen voor een gedegen advies waarmee u verder kunt.

Beste tracékeuze
U ontvangt een tracévariantenstudie met daarin een afweging van de beste tracékeuze. Dit doen we op basis van de omgevingsfactoren, technische haalbaarheid, risicoanalyse en benodigde investering. Daarmee heeft u een prima uitgangspunt voor een voorlopig ontwerp.

Engineering kabels en leidingen
Voor de engineering van kabels en leidingen is onze organisatie volledig toegesneden op uw wensen. Met behulp van moderne software kunnen we ontwerpen twee- of driedimensionaal uitwerken. Ook voor de engineering van bijzondere kruisingen kunt u bij ons terecht. Zoals horizontaal gestuurde boringen (HDD) en open/gesloten frontboringen. Daarbij verzorgen wij voor u het geotechnisch onderzoek en funderingsadvies tot en met sterkteberekeningen en uitvoeringsontwerp volgens NEN 3650/3651.

Realisatie kabels en leidingen
De basis voor een goede uitvoering is een goede aanbesteding, deze kan RPS voor u begeleiden en voorzien van een onderbouwd gunningsadvies om te komen tot een goede aanbesteding.
Bij de uitvoering van het kabel- en leidingtraject staan we als directievoerder en toezichthouder voor de belangen van uw organisatie. Zo zien we erop toe dat werkzaamheden volgens uw specificaties worden uitgevoerd en voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving.

In Nederland ligt bijna 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Logisch dat bij elk aanleg- of reconstructieplan de ondergrondse infrastructuur een grote rol speelt. Hoe gaat u om met de planvorming en engineering? Wat komt er allemaal kijken bij de realisatie? En heeft u aan het omgevingsmanagement gedacht? RPS heeft alle disciplines in huis voor de aanleg van nieuwe tracés, het verleggen of aanpassen van kabels en leidingen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

> Kabels en leidingen

TRACÉ ENGINEERING