Waterkwaliteit

Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor de ecologie. Dat vraagt om duurzaam en toekomstbestendig beheer. Geen makkelijke taak, want hoe komt u tot de meest effectieve en efficiënte maatregelen? RPS ondersteunt u bij het kiezen van de beste strategie voor het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit.

Aanpakken bron

Samen met u en betrokken partijen zoeken we naar de beste structurele oplossing op basis van een gedegen watersysteemanalyse. Centraal in onze aanpak staat het zoeken en aanpakken van de bron, het optimale scenario. Als brongerichte maatregelen financieel of technisch niet haalbaar blijken te zijn, zoeken wij de beste effectgerichte maatregelen.

Toekomstbestendig

Duurzame oplossingen met een praktijkgerichte benadering is waar wij voor staan. We letten op beheer- en onderhoudsaspecten om de gewenste waterkwaliteit en ecologie ook in de toekomst te behouden of verbeteren. Indien actuele gegevens ontbreken, verzorgen wij waterkwaliteitsmetingen en/of ecologische opnames in het veld.

RPS waterkwaliteit
RPS waterkwaliteit

Diensten

De Kaderrichtlijn Water (KRW) vormt een belangrijke gids bij het verbeteren van uw oppervlakte- en grondwaterkwaliteit. Wij ondersteunen u bij:

  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • diepe plassen en verondieping
  • hydromorfologische beoordeling
  • nalevering waterbodems
  • blauwalgen- en kroosproblematiek
  • emissiebronnen, waterbalansen en stoffenbalansen
  • waterkwaliteitsrapportages en monitoringsplannen
  • waterkwaliteitsbemonstering
  • zwemwaterkwaliteit
  • ecoscans