Natuur

Beheer-, inrichtings- of hersteladviezen volgens geldende natuurwetgeving.

De ecologische kwaliteit van uw (her)inrichtingsprojecten wordt steeds belangrijker. U wilt daarom toch ook op de juiste wijze inspelen op de natuurwetgeving? En uw project tegelijk ‘natuurlijk’ beter maken? Met specialistisch onderzoek en advies van inrichting tot beheer bieden wij inzicht in de consequenties van uw plannen. Daarna is de keuze aan u.

Sanne Tummers

Praktisch toepasbaar

Hoe werkt het in de natuur? Aan welke knoppen kun je draaien om het gewenste effect te bereiken? Onze adviseurs zijn gedreven door de passie voor de processen en factoren van ecologie. En ingesteld op de logica en creativiteit voor praktisch toepasbare oplossingen. Juist in ons land waar de druk op de ruimte groot is zien wij dat als onze morele plicht. Van natuurbescherming tot natuurontwikkeling. Altijd met de blik op toepassing in andere functies.

Inventariseren natuurwaarden

Een werktraject begint altijd met het onderzoeken van natuurwaarden en analyseren van ecologische processen door onze specialisten. Op basis daarvan komen we tot ontwerp-, inrichtings- en beheeradviezen. Vaak in dialoog met onze andere kennisvelden, zoals bodem, water en geo-informatica. En altijd in samenwerking met onze afdelingen techniek en kostenramingen. De winst die de ecologische kwaliteit oplevert, koppelen wij aan de haalbaarheid. Zowel financieel als maatschappelijk.

Voldoen aan natuurwetgeving

Heeft u ondersteuning nodig in de procedure voor de Wet natuurbescherming? Wij nemen u mee in dit proces van het eerste oriënterend onderzoek tot aan de ecologische begeleiding van de uitvoering van uw project.

Kwaliteitsborging

U bent verzekerd van een partner die de laatste ontwikkelingen op het vlak van ecologie en haar toepassingsgebieden bijhoudt. Daarmee helpen we u in te spelen op de snel veranderende natuurwetgeving. Daarnaast zijn we lid van de landelijk opererende brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus. Door de periodieke kwaliteitstoetsen die dat netwerk onder zijn leden organiseert, blijft een objectieve kwaliteitsborging gewaarborgd.

Subdiensten

Ecologisch onderzoek

Ecologisch inzicht begint bij de kennis van dier- en plantensoorten, bodem- en waterkwaliteit. Ecologisch onderzoek bestaat in allerlei soorten en maten. Daarom werken wij niet alleen met een breed scala van methodieken op dat vlak. Maar ook op het gebied van de analyse van de verzamelde gegevens.

Natuurtoets

Heeft u bouw- of uitbreidingsplannen? Doe een natuurtoets. Want activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde natuurwaarden zijn niet toegestaan. Behalve als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Met procedurebestendige oplossingen ondersteunen wij u bij het realiseren van uw plannen binnen de regels. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten.

Natuurbeheer

Bezit of beheert u natuurgebieden, als particulier of als terreinbeherende organisatie? Versterk en waarborg de kwaliteit van uw landschap, natuur en cultuurhistorie met een breed gedragen beheerplan. Onze adviseurs combineren ruime strategische ervaring met ecologische kennis. Het gevolg is een gedegen beheerplan dat we uitwerken naar effectieve beheermaatregelen. Zo voorkomt u kapitaalvernietiging en behoudt u de natuurwaarden.

Natuurontwikkeling

De Natura 2000-gebieden vormen de ruggengraat van natuurontwikkeling op Europees niveau. Indien uw werkgebied in of vlakbij zo’n gebied ligt, kunnen ze nationaal ook invloed hebben op uw situatie. We ondersteunen provincies, waterschappen en natuurorganisaties bij het opstellen van beleidsdocumenten voor natuur en landschap. Kennis van ontwikkelingen binnen het natuurbeleid en goede contacten in het werkveld staan garant voor een doeltreffende vertaling van praktijk naar beleid.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.