Waterbodem

Efficiënt beheer baggerproces. Praktische op uitvoerbaarheid gerichte oplossingen.

Baggeren blijft in Nederland noodzaak. Met circa 180.000 hectare binnenwater sedimenteert in Nederland jaarlijks circa 25 miljoen kubieke meter slib (bron: CBS). Met een goede planning en voorbereiding van baggerwerkzaamheden zijn veel voordelen te behalen.

Lotte Rippen

Naast het positieve economische effect van baggeren op de scheepvaart en landbouw levert het een bijdrage aan de veiligheid, ecologie en kwaliteit van de openbare ruimte. Baggeren loont dus!

Onze dienstverlening speelt in op actuele ontwikkelingen, is gericht op het beheersen van kosten en het behoud van de kwaliteit van de waterbodem en de omgeving. Ons bureau is goed thuis op het gebied van waterbodems en de aspecten die een hoofdrol spelen in een efficiënt beheer van het totale baggerproces. Onze meerwaarde zit in het vinden van praktische op uitvoerbaarheid gerichte oplossingen voor belangrijke vraagstukken waarmee de waterbodembeheerders worden geconfronteerd.

De volgende diensten/werkzaamheden kunnen wij u aanbieden:

 • Vertaling landelijk beleid naar beleid voor lokale overheid
 • Depotonderzoek en bodemkwaliteitsbepaling
 • Partijkeuringen gerijpte baggerspecie
 • Profielmetingen en kwantiteitsbepaling
 • Marktverkenning baggertechnieken
 • Baggerbase
 • Profielenmodule gisprof
 • Advies verwerking baggerspecie in herinrichtingprojecten nieuwe werken
 • Onderzoek naar actief waterbodembeheer
 • Databeheer en –ontsluiting
 • Kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek
 • Opstellen baggerplannen
 • Vaststellen baggerdepotlocaties en verwerkingsmogelijkheden
 • Overeenkomsten voor inrichten van depots
 • Geotechnisch onderzoek naar grondslag toekomstige depots
 • Opstellen RAW- baggerbestekken
 • Verzorgen van subsidieaanvragen en vergunningen
 • Uitvoeringsbegeleiding
 • Aanbestedingsprocedure
 • Directievoering en toezicht

Subdiensten

BaggerBase

Heeft u genoeg van ad hoc en reactief baggeren? Worden problemen onder water vaak pas inzichtelijk als het te laat is? Met BaggerBase krijgt u weer zicht onder water. De gebruiksvriendelijke applicatie ondersteunt u bij het op orde houden van uw watersysteem. Het programma rekent voor welke watergangen niet meer voldoen aan hun eisen. Zo plant u onderhouds- en beheerprojecten efficiënter en doelgerichter in. Wat levert u dat op?

BaggerProfiel

De juiste volumebepaling is bij baggerwerkzaamheden van groot belang. Door het ontbreken van een goede applicatie is dat voor veel waterschappen en aannemers een uitdaging. BaggerProfiel biedt uitkomst. Het gebruiksvriendelijke programma ondersteunt u bij het eenduidig bepalen van hoeveelheden bij baggerwerkzaamheden. Ad hoc en reactief baggeren behoort tot het verleden. U ziet in een oogopslag of uw watergang op orde is. Wat levert u dat op?

BaggerOnline

Mis als gemeente of waterschap geen moment van de status van uw baggerwerkzaamheden. Met de interactieve kaartapplicatie BaggerOnline registreren betrokken partijen alle baggertaken in een online platform. Dat zorgt niet alleen voor een soepele en eenduidige communicatie. Het geeft ook real-time inzicht in de laatste stand van zaken. Zo krijgt u grip op de planning en werkt u aan gedegen dossieropbouw. Kortom, het recept voor doeltreffend baggerbeheer.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.