Waterbodem

Baggeren blijft in Nederland noodzaak. Met circa 180.000 hectare binnenwater sedimenteert in Nederland jaarlijks circa 25 miljoen kubieke meter slib (bron: CBS). Met een goede planning en voorbereiding van baggerwerkzaamheden zijn veel voordelen te behalen.

Naast het positieve economische effect van baggeren op de scheepvaart en landbouw levert het een bijdrage aan de veiligheid, ecologie en kwaliteit van de openbare ruimte. Baggeren loont dus!

Thuis op het gebied van waterbodems

Onze dienstverlening speelt in op actuele ontwikkelingen, is gericht op het beheersen van kosten en het behoud van de kwaliteit van de waterbodem en de omgeving.

Ons bureau is goed thuis op het gebied van waterbodems en de aspecten die een hoofdrol spelen in een efficiënt beheer van het totale baggerproces. Onze meerwaarde zit in het vinden van praktische op uitvoerbaarheid gerichte oplossingen voor belangrijke vraagstukken waarmee de waterbodembeheerders worden geconfronteerd.

 

rps-waterbodem-3
rps-waterbodem-3

De volgende diensten/werkzaamheden kunnen wij u aanbieden

 • Vertaling landelijk beleid naar beleid voor lokale overheid
 • Depotonderzoek en bodemkwaliteitsbepaling
 • Partijkeuringen gerijpte baggerspecie
 • Profielmetingen en kwantiteitsbepaling
 • Marktverkenning baggertechnieken
 • Baggerbase
 • Profielenmodule gisprof
 • Advies verwerking baggerspecie in herinrichtingprojecten nieuwe werken
 • Onderzoek naar actief waterbodembeheer
 • Databeheer en –ontsluiting
 • Kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek
 • Opstellen baggerplannen
 • Vaststellen baggerdepotlocaties en verwerkingsmogelijkheden
 • Overeenkomsten voor inrichten van depots
 • Geotechnisch onderzoek naar grondslag toekomstige depots
 • Opstellen RAW- baggerbestekken
 • Verzorgen van subsidieaanvragen en vergunningen
 • Uitvoeringsbegeleiding
 • Aanbestedingsprocedure
 • Directievoering en toezicht

Coen Vrijland - Operationeel Directeur

‘Met een goede planning en voorbereiding van baggerwerkzaamheden zijn veel voordelen te behalen.’

RPS_Coen-Vrijland_Operationeel-Directeur